Opkomst van een nieuwe politieke partij

De kogel is door de kerk. Er komt een nieuwe partij in onze gemeente. Het wordt niet zomaar een zesde partij. De aanleiding is duidelijk. De bestuurlijke toekomst van de gemeente kan niet worden uitgelegd door de huidige politieke partijen. De oplossing is daarom simpel: We gaan ze helpen tot de belangrijkste besluiten genomen zijn.  

De bestuurlijke toekomst staat ter discussie

Vragen over de levensvatbaarheid van onze gemeente steken van tijd tot tijd  de kop op. Maar fundamentele discussies daarover hebben nooit in raadsverband plaatsgevonden. Om niet de indruk te wekken dat er helemaal geen aandacht werd geschonken aan dit belangrijke onderwerp, werd zo nu en dan een experiment opgezet. Allerlei experimenten en rapporten met klinkende namen als Samen Loont, Stip op de Horizon, Veerkrachtig bestuur en Toekomstagenda troffen geen doel. De laatste nieuwkomer is het rapport Bestuurlijke Toekomst van het bureau Berenschot. De reactie kennen we ook allemaal. De raad besloot op 15 juli jl. om over 2,5 jaar de bestuurlijke toekomst maar weer eens te evalueren. Maar op grond waarvan? Niemand weet dat. In de raadsvergadering van 7 oktober jl. hielden politieke partijen elkaar voor ogen, dat de organisatie maar eens flink moet worden opgeschud of dat gemeten moet worden aan de hand van netto schuld per inwoner. Maar daar gaat het helemaal niet over….

Waar gaat het over?

Het gaat over de financiële gesteldheid van onze gemeentelijke huishouding. Kunnen we alles nog betalen als inwoners nu, maar ook over 10 jaar ? En het gaat over de kwaliteit van de dienstverlening die de gemeente aan de burgers heeft toegezegd. Ofwel hebben we fatsoenlijk openbaar groen, wordt het voetpad aan de Kloosterstraat nu eens aangelegd, zijn de voorzieningen in de kern van het dorp toereikend voor de komende jaren, worden de braakliggende terreinen nu eens ingericht? En dan hebben we het nog niet eens over de grote maatschappelijke opgaven die op ons afkomen, zoals de energietransitie, de vergrijzing, de verlangde woonconcepten voor jong en oud, de introductie van de ingewikkelde Omgevingswet, klimaatadaptatie maatregelen, mobiliteitsvraagstukken in relatie tot infrastructuur, etc. Veel gemeenten zijn al met de planvorming bezig rond deze vraagstukken. Al deze taken beginnen vaak met een inventarisatie en planvorming. In veel gevallen bestaat ook dan een beeld wat de omvang en kwaliteit moet zijn van het wensenboekje. En als we dat weten kunnen we ook de markt raadplegen wat de verwachte kosten zijn. Zo kunnen we desgewenst de plannen in de tijd indelen en ze financieel inzichtelijk maken. Dat doen u, jij en ik ook als we ons huis gaan verbouwen. De kostenopgave gaat vooraf aan de opdracht tot verbouwing.

Het financiële dal verder in. 

We weten als burger al veel. Zo weten wij dat onze gemeente de komende jaren rekening moet houden met minder jaarlijkse rijksinkomsten van circa € 1,5 miljoen. Dat hakt er wel in op een gemeentebegroting van € 58 miljoen. Maar dit lezen wij nergens terug. Ook weten wij dat in de huidige meerjarenbegroting alle extra taken en wensen van de gemeente niet zijn verantwoord. Dat blijkt uit de toelichting op de begroting 2022. De uitgaven worden de komende jaren bij ongewijzigde omstandigheden veel groter. Ook dat wisten we al. De oplossing? U raadt het nooit. De verhoogde Toeristenbelasting blijft in ieder geval ook in 2022 gehandhaafd en de WOZ stijgt verder met 2,5%.  Met deze struisvogelpolitiek wordt de rekening doorgeschoven naar u, jou en mij. Hoe duidelijk wilt u het hebben, het financiële dal zijn wij nog lang niet uit…….

De aanpak van de nieuwe partij

Op de eerste plaats zien wij voor onszelf als een belangrijke verbindende schakel tussen alle kerkdorpen met de politiek, maar ook als schakel in de politieke arena van onze gemeente. Op een constructieve manier willen wij de relevante vragen stellen en de juiste feiten aandragen. Wij willen in één raadsperiode aan de hand van lopende investeringsprojecten, maar ook aan de hand van de gemeentelijke wensen en de grote maatschappelijke opgaven de consequenties becijferen voor onze gemeentelijke slagkracht en de dienstverlening aan de burgers. Na de verkiezingen nemen we twee jaar de tijd om samen met burgers, ondernemers en iedereen die een belang heeft bij onze bestuurlijke toekomst, maar zeker ook samen met de andere politieke partijen, deze gegevens op een rij te zetten. We sluiten dus aan bij het op 15 juli genomen raadsbesluit om in 2024 te evalueren. Maar dan wel op basis van reële en verwachte toekomstbeelden! Duidelijk moet voor de burger worden welke rekening wordt gepresenteerd aan diezelfde burger in de komende tien jaar. Gedurende 2024- 2026 gaan we op basis van het evaluatiebesluit uitvoering geven aan één van de scenario’s van het Berenschot-rapport. Als burgers en politiek een gelijkluidend beeld hebben van het voorgenomen besluit, zien wij dit als een succes voor de gehele gemeente. Ons doel is dan bereikt.

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet,

Marten Krikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *