“Toekomstig KLM” heet nieuwe politieke partij in Loon op Zand.

De nieuwe politieke partij heeft een naam gekregen: Toekomstig KLM. Op 23 november 2021 besloten de leden de naam van de partij te laten aansluiten bij de denkbeelden die de partij heeft over de lokale democratie. De letters KLM geven aan dat de partij niet enkel dienstbaar wil zijn aan één kerkdorp, maar vooral aan alle drie de kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand.

Toekomstig KLM maakt zich vooral zorgen over de bestuurlijke toekomst en de bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. De partij wil in de komende bestuursperiode samen met de gevestigde lokale democratie vooral met controleerbare feiten en concrete stappen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie van de gemeente in 2024. Daartoe heeft de raad al besloten. De sentimenten en mooie woorden spelen in onze werkwijze een ondergeschikte rol aan de waarheidsvinding van de  bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.

Het is de partij vooral een doorn in het oog dat het door de gemeenteraad zelf gevraagde advies aan het bureau Berenschot over de bestuurlijke toekomst nauwelijks op inhoud is beoordeeld. De raad besloot medio dit jaar om over 2,5 jaar de situatie te evalueren. Maar niemand weet waarop die evaluatie is gebaseerd. Een steeds groter zichtbaar wordende deel van de ingezetenen van de gemeente begint zich af te vragen of de raad het volledige plaatje wel kan opmaken. Er is al enige tijd een beweging in kerkdorp Loon op Zand gaande om Loon bij Tilburg te voegen. De ingestelde werkgroepen van de “Bestuurlijke Toekomst” zien hun opgeleverde rapporten niet terug op de politieke agenda. Er moet echt wat gebeuren dus!

Wat Toekomstig KLM nu voor ogen staat is om in de komende 2 jaar aan de hand van onze toekomstige taken de feiten met alle politieke partijen in kaart te brengen. Daarin laten we ons vooral voeden door betrokken burgers. Op deze wijze wordt de informatie ook daadwerkelijk binnen de raad gebracht en besproken. Daarbij kan dankbaar gebruik worden gemaakt van de al beschikbare informatie uit het rapport Berenschot. De burgers hebben in de vragenlijsten al lang laten zien wat zij belangrijk vinden. Enkele door hen genoemde zaken zijn: een fatsoenlijk groenbeheer passend bij onze toeristische gemeente, een behoorlijk kwaliteitsservice van de gemeente (openstelling en bereikbaarheid) en financiële betaalbaarheid van de diensten. Daarop is geen reactie gekomen van de gemeente. Maar ook de maatschappelijke opgaven (het gasloos worden van de gemeente, klimaat maatregelen, nieuwe woonconcepten voor jong en oud, mobiliteitsvraagstukken en implementatie van de Omgevingswet) zijn niet of nauwelijks opgenomen in de meerjarenplanning van onze gemeente.

Kortom, Toekomstig KLM zal samen met de burgers en de lokale politiek uiterlijk in 2024 klare wijn schenken. We weten dan allemaal of behoud van zelfstandigheid een echte optie is, zoals de hele raad dat nu uitspreekt. Want behoud van zelfstandigheid zal niet zonder offers zijn voor ons burgers. Dat staat vast. En in de opvatting van Toekomstig KLM ligt die keuzemogelijkheid niet bij de politiek, maar bij ons burgers.

Wilt u meer informatie hebben over Toekomstig KLM. U kunt dan contact opnemen met partijleider Marten Krikken, mkrikken@toekomstigklm.nl. In januari wordt de kandidatenlijst gepresenteerd. Stuur een bericht als je dit interessant lijkt.

Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

Wat zou u doen ? Stel dat uw (denkbeeldige) kind u om een lening vroeg om schoolboeken te kopen. Ondanks het feit dat u weigerde, ziet u een weel later een berg nieuwe schoolboeken op tafel liggen. U bent uiteraard nieuwsgierig hoe dit is aangekocht. Wat blijkt? Uw kind had vorig jaar een kostenoverzicht gemaakt en daarin ruime aanschafbedragen voor boeken opgenomen.  Dus de boeken konden met gemak nog van het overgebleven geld worden aangeschaft. Hoe reageer je dan als ouder? Kun je de creativiteit van je kind waarderen of voel je je toch in het ootje genomen, omdat niet alle informatie met jou is gedeeld?

Begroten is serieus werk  

Het is zomaar een voorbeeld. Maar in de hedendaagse dialoog tussen college van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad is dit soort “miscommunicatie” steeds terugkerend. Weet u het nog ? Twee weken geleden wist het college tijdens de begrotingsbehandeling 2022 nog te melden dat het nieuwe dorpshuis De Wetering niet veel meer zou kosten dan € 7,9 miljoen. Dat was 6 jaar geleden nog maar 5 miljoen. Vorig jaar werd als tussenstand zelfs € 7,1 miljoen opgetekend. Niemand van de gemeenteraad die van zijn stoel viel van deze ontboezeming. Eén raadslid durfde het aan om toch te vragen hoe de financiering van het ‘gat’ van € 800.000,– was geregeld. Het antwoord was wonderbaarlijk: “de renovatie van De Wetering was vorig jaar al zo ruim begroot dat de tegenvaller kon worden opgevangen”. Daarmee nam de raad genoegen.

Het verhaal krijgt echter een spannend vervolg. Een doorrekening van alle kosten, rekening houdend met de stijging van de grondstoffen, bracht vorige week aan het licht dat de totale kosten dan nu toch wel € 9,1 miljoen gaan bedragen. Een simpel bouwkundig project, waarvan het Programma van Eisen al 2,5 jaar bekend is. Hoe kan het toch zo mis gaan ?

Twee prangende vraag dringen zich op. Neem je als college de Raad wel serieus ? Hoe serieus neemt de Raad zijn staatsrechtelijke rol van controle op de uitvoering van projecten en financiën ? Dat zal de komende tijd moeten blijken als Raad en college met elkaar in dialoog komen. Gelet op de (te) lange voorgeschiedenis en looptijd van het project, voorspel ik u dat het project doorgang zal vinden. De extra kosten of een groot deel daarvan zullen u, jij en ik betalen. Want één ding is zeker. Dat nieuwe dorpshuis gaat er komen. Persoonlijk vind ik dat door het bestuurlijke gestuntel de gewekte verwachtingen zo snel mogelijk moet rechtvaardigen EN inlossen. Want verder vertragen werkt uitsluitend kostenverhogend. Had dit anders gekund ? Jazeker, met dit soort projecten had de gemeente veel beter gebruik moeten maken van de kennis in de markt en bij de eigen ingezetenen. Maar die vraag is nu niet interessant meer. Interessanter is hoe we de bestuurlijke toekomst met zijn vele grote maatschappelijke opgaven financieel inzichtelijk maken, zodat we ook als burgers weten waar we de komende jaren aan toe zijn. De gemeente heeft bij de begroting 2022 laten weten nog geen rekening te hebben gehouden met de behoorlijke klussen die in de komende jaren op ons gemeentelijk bordje komen te liggen. Het initiëren van een project als De Nieuwe Wetering is daar nog kinderspel bij. Maar invoering van de Omgevingswet, klimaatadaptatie maatregelen, energie transitie, mobiliteits vraagstukken en een economische toekomstagenda zijn nog ver te zoeken. Onze nieuwe partij gaan deze opgaven voor de aangekondigde evaluatie in 2024 met u in kaart brengen. En daar hoort ook bij de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie, zoals het monitoren van de realisatie van De Nieuwe Wetering.

Meedoen?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Marten Krikken