Terug naar de Schoolbanken

Laatst kreeg ik samen met een groepje leeftijdsgenoten een aantal economische en maatschappelijke vraagstukken onder ogen, die studenten van nu in praktijkstages moeten oplossen. Ondanks dat ons groepje een behoorlijke kennis draagt van deze uitdagingen, kwamen wij snel tot de conclusie dat de aanpak en de presentatie van maatschappelijke opgaven in de loop van de afgelopen 20 jaar behoorlijk complex is geworden. Het dragen van kennis van slechts één vakgebied is nauwelijks meer toereikend. Kennis van het recht, (bedrijfs-)economie, bedrijfskunde, ICT (data analyse) en financiën moeten steeds meer in samenhang worden bezien. Een paar weken geleden volgde ik – op uitnodiging van een Brabantse HBO instelling – een aantal colleges. Veel wijze lessen kwamen voorbij. Een nuttige nieuwigheidje deel ik graag.

Meten is weten, gissen is missen.

In een Bedrijfskunde les werd uitvoerig de noodzaak van het geven van sturing aan projecten toegelicht. Het volgen van de projectresultaten wordt nog altijd gedaan met zogeheten kritieke prestatie-indicatoren: KPI’s. Tot zover weinig nieuws onder de zon. Maar als we willen inzetten op gedragsverandering in een organisatie om daarmee blijvend draagvlak voor de nieuw ontstane situatie te laten ontstaan, dan lijkt het formuleren van KPI’s minder zinvol. Het gaat dan vooral het meten van gedrag beïnvloedende indicatoren ofwel BPI’s, waarbij de B staat voor Behaviour (gedrag). Denk dan bijvoorbeeld aan: motivatie, cultuur en leidinggevende stijl. Vooral organisaties die kwetsbaar zijn vanwege het risico op personeelsverloop, zullen door meer aandacht te schenken aan BPI’s een veiliger en prettiger werkomgeving kunnen laten ontstaan. Ik had – eerlijk gezegd – nog nooit van BPI’s gehoord.

Afsluiting turbulent 2021

Vanwege het Corona spook is helaas in heel Nederland veel van ons leven en ritme ontregeld geraakt. Iedereen heeft daarvan in zijn omgeving zijn eigen sprekende voorbeelden. Het voegt weinig toe om daar een politieke beschouwing op los te laten. Ook het plotselinge vertrek van weer een wethouder uit ons gemeentelijk dagelijks bestuur laten we onbesproken. Namens Toekomstig KLM spreken wij de hoop uit dat Corona vanaf 2022 ons minder gaat lastig vallen. Wij wensen alle lezers van De Duinkoerier prettige feestdagen toe en een goed, maar vooral gezond, begin van het nieuwe jaar. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, partijleider.

Hoera, De (nieuwe) Wetering komt er eindelijk

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 16 december eindelijk dan een besluit genomen. Alles overziende, ondanks nog een groot aantal onbekende variabelen, ondanks een groot aantal aannamen, ondanks dat de werkelijke stichtingskosten niet zeker zijn, ondanks dat nog alle gebruikers van het nieuwe gebouw nog geen akkoord hebben gegeven op hun gebruikersovereenkomst, gaf de raad groen licht voor de aanbesteding.

Een felicitatie waard.

Allereerst de felicitaties aan de Wetering Plan Groep (WPG) en de vele vrijwilligers die zich de afgelopen zes  jaren (sinds de oprichting van de WPG) hebben bezig gehouden met de planvorming. In de beleving van Toekomstig KLM is dit het eerste burgerinitiatief waar een miljoenenbelang mee gemoeid is. De WPG heeft veel tijd en energie gestoken in scenario en concept ontwikkelingen. Zeer ambitieuze plannen tot uitgeklede plannen passeerden in de afgelopen jaren de revue. Zeven jaren zwoegen. De moeite is dan eindelijk beloond. Maar moest het zo gebeuren?

Achilleshiel gemeentelijke slagkracht zichtbaar

Toekomstig KLM heeft al eerder voorspeld dat de politiek het zich niet kon veroorloven dit project af te blazen. Daarvoor is er teveel gebeurd. Het gaat immers om de bouw van het Loons dorpshuis met sportvoorzieningen ,waarover de politiek in 2014 de koek al had aangesneden.  Hoeveel jaar doe je over de planontwikkeling ? Toch geen 6 of 7 jaar ? En wat heb je dan ? Een plan waarin nog veel variabelen niet zijn ingevuld. Wat dat betreft is het zelflerend vermogen van de gemeente gering. Projectervaringen van De Werft en Klavier zijn nauwelijks verwerkt in de projectaanpak van De Wetering. Om een belangrijk investeringsproject als De Wetering in goede banen te leiden, is een stevige regie vanuit de gemeente onmisbaar. Aan de voorkant van projecten moeten de verwachtingen en resultaten worden besproken. Dit is nu pas opgelost door middel van een motie waarin het college opdracht is gegeven om alsnog regie te nemen. Een simpele les van projectmanagement: doe dit altijd vooraf!

De Wetering betrekken bij evaluatie

Al eerder besloot de gemeenteraad om de bestuurlijke toekomst in 2024 te evalueren. Gelukkig zien alle politieke partijen nu ook in dat monitoring van dit project belangrijk is. Toekomstig KLM gaat een stapje verder door ook nieuwe projecten te toetsen aan deze ervaringen. Wij hopen dat de aanbesteding nu zonder blokkades verloopt.  Dat heeft de WPG verdiend. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, Toekomstig KLM

Toekomstig KLM is nieuwe politieke partij in Loon op Zand.

De nieuwe politieke partij heeft een naam gekregen: Toekomstig KLM. De letters KLM geven aan dat de partij niet enkel dienstbaar wil zijn aan één kerkdorp, maar vooral aan alle drie de kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand.

Toekomstig KLM maakt zich zorgen over de bestuurlijke toekomst en de bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. De partij wil in de komende bestuursperiode samen met de gevestigde lokale democratie vooral met controleerbare feiten en concrete stappen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie van 2024. Daartoe heeft de raad al besloten. De sentimenten en mooie woorden spelen in onze werkwijze een ondergeschikte rol aan de waarheidsvinding van de  bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.

Het is de partij vooral een doorn in het oog dat het door de gemeenteraad zelf gevraagde advies over de bestuurlijke toekomst aan het bureau Berenschot nauwelijks op inhoud is beoordeeld. De raad besloot medio dit jaar om over 2,5 jaar de situatie te evalueren. Maar niemand weet waarop die evaluatie is gebaseerd. Een steeds groter zichtbaar wordende deel van de ingezetenen van de gemeente begint zich af te vragen of de raad het volledige plaatje wel kan opmaken. Er is al enige tijd een beweging in kerkdorp Loon op Zand gaande om Loon bij Tilburg te voegen. De ingestelde werkgroepen van de “Bestuurlijke Toekomst” zien hun opgeleverde rapporten niet terug op de politieke agenda. Er moet echt wat gebeuren dus!

Daarom zal Toekomstig KLM samen met de burgers en de lokale politiek een evaluatie raamwerk voor 2024 voorbereiden. We weten dan allemaal of behoud van zelfstandigheid een echte optie is, zoals de gemeenteraad dat nu uitspreekt. Want vast staat dat behoud van zelfstandigheid verhoogde kosten voor ons burgers meebrengt. En in de opvatting van Toekomstig KLM ligt die keuzemogelijkheid niet bij de politiek, maar bij ons burgers.

Wilt u meer informatie hebben over Toekomstig KLM. U kunt dan contact opnemen met partijleider Marten Krikken. In januari wordt de kandidatenlijst gepresenteerd. Stuur een bericht als je dit interessant lijkt.

“Toekomstig KLM” heet nieuwe politieke partij in Loon op Zand.

De nieuwe politieke partij heeft een naam gekregen: Toekomstig KLM. Op 23 november 2021 besloten de leden de naam van de partij te laten aansluiten bij de denkbeelden die de partij heeft over de lokale democratie. De letters KLM geven aan dat de partij niet enkel dienstbaar wil zijn aan één kerkdorp, maar vooral aan alle drie de kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand.

Toekomstig KLM maakt zich vooral zorgen over de bestuurlijke toekomst en de bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. De partij wil in de komende bestuursperiode samen met de gevestigde lokale democratie vooral met controleerbare feiten en concrete stappen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie van de gemeente in 2024. Daartoe heeft de raad al besloten. De sentimenten en mooie woorden spelen in onze werkwijze een ondergeschikte rol aan de waarheidsvinding van de  bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.

Het is de partij vooral een doorn in het oog dat het door de gemeenteraad zelf gevraagde advies aan het bureau Berenschot over de bestuurlijke toekomst nauwelijks op inhoud is beoordeeld. De raad besloot medio dit jaar om over 2,5 jaar de situatie te evalueren. Maar niemand weet waarop die evaluatie is gebaseerd. Een steeds groter zichtbaar wordende deel van de ingezetenen van de gemeente begint zich af te vragen of de raad het volledige plaatje wel kan opmaken. Er is al enige tijd een beweging in kerkdorp Loon op Zand gaande om Loon bij Tilburg te voegen. De ingestelde werkgroepen van de “Bestuurlijke Toekomst” zien hun opgeleverde rapporten niet terug op de politieke agenda. Er moet echt wat gebeuren dus!

Wat Toekomstig KLM nu voor ogen staat is om in de komende 2 jaar aan de hand van onze toekomstige taken de feiten met alle politieke partijen in kaart te brengen. Daarin laten we ons vooral voeden door betrokken burgers. Op deze wijze wordt de informatie ook daadwerkelijk binnen de raad gebracht en besproken. Daarbij kan dankbaar gebruik worden gemaakt van de al beschikbare informatie uit het rapport Berenschot. De burgers hebben in de vragenlijsten al lang laten zien wat zij belangrijk vinden. Enkele door hen genoemde zaken zijn: een fatsoenlijk groenbeheer passend bij onze toeristische gemeente, een behoorlijk kwaliteitsservice van de gemeente (openstelling en bereikbaarheid) en financiële betaalbaarheid van de diensten. Daarop is geen reactie gekomen van de gemeente. Maar ook de maatschappelijke opgaven (het gasloos worden van de gemeente, klimaat maatregelen, nieuwe woonconcepten voor jong en oud, mobiliteitsvraagstukken en implementatie van de Omgevingswet) zijn niet of nauwelijks opgenomen in de meerjarenplanning van onze gemeente.

Kortom, Toekomstig KLM zal samen met de burgers en de lokale politiek uiterlijk in 2024 klare wijn schenken. We weten dan allemaal of behoud van zelfstandigheid een echte optie is, zoals de hele raad dat nu uitspreekt. Want behoud van zelfstandigheid zal niet zonder offers zijn voor ons burgers. Dat staat vast. En in de opvatting van Toekomstig KLM ligt die keuzemogelijkheid niet bij de politiek, maar bij ons burgers.

Wilt u meer informatie hebben over Toekomstig KLM. U kunt dan contact opnemen met partijleider Marten Krikken, mkrikken@toekomstigklm.nl. In januari wordt de kandidatenlijst gepresenteerd. Stuur een bericht als je dit interessant lijkt.

Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

Wat zou u doen ? Stel dat uw (denkbeeldige) kind u om een lening vroeg om schoolboeken te kopen. Ondanks het feit dat u weigerde, ziet u een weel later een berg nieuwe schoolboeken op tafel liggen. U bent uiteraard nieuwsgierig hoe dit is aangekocht. Wat blijkt? Uw kind had vorig jaar een kostenoverzicht gemaakt en daarin ruime aanschafbedragen voor boeken opgenomen.  Dus de boeken konden met gemak nog van het overgebleven geld worden aangeschaft. Hoe reageer je dan als ouder? Kun je de creativiteit van je kind waarderen of voel je je toch in het ootje genomen, omdat niet alle informatie met jou is gedeeld?

Begroten is serieus werk  

Het is zomaar een voorbeeld. Maar in de hedendaagse dialoog tussen college van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad is dit soort “miscommunicatie” steeds terugkerend. Weet u het nog ? Twee weken geleden wist het college tijdens de begrotingsbehandeling 2022 nog te melden dat het nieuwe dorpshuis De Wetering niet veel meer zou kosten dan € 7,9 miljoen. Dat was 6 jaar geleden nog maar 5 miljoen. Vorig jaar werd als tussenstand zelfs € 7,1 miljoen opgetekend. Niemand van de gemeenteraad die van zijn stoel viel van deze ontboezeming. Eén raadslid durfde het aan om toch te vragen hoe de financiering van het ‘gat’ van € 800.000,– was geregeld. Het antwoord was wonderbaarlijk: “de renovatie van De Wetering was vorig jaar al zo ruim begroot dat de tegenvaller kon worden opgevangen”. Daarmee nam de raad genoegen.

Het verhaal krijgt echter een spannend vervolg. Een doorrekening van alle kosten, rekening houdend met de stijging van de grondstoffen, bracht vorige week aan het licht dat de totale kosten dan nu toch wel € 9,1 miljoen gaan bedragen. Een simpel bouwkundig project, waarvan het Programma van Eisen al 2,5 jaar bekend is. Hoe kan het toch zo mis gaan ?

Twee prangende vraag dringen zich op. Neem je als college de Raad wel serieus ? Hoe serieus neemt de Raad zijn staatsrechtelijke rol van controle op de uitvoering van projecten en financiën ? Dat zal de komende tijd moeten blijken als Raad en college met elkaar in dialoog komen. Gelet op de (te) lange voorgeschiedenis en looptijd van het project, voorspel ik u dat het project doorgang zal vinden. De extra kosten of een groot deel daarvan zullen u, jij en ik betalen. Want één ding is zeker. Dat nieuwe dorpshuis gaat er komen. Persoonlijk vind ik dat door het bestuurlijke gestuntel de gewekte verwachtingen zo snel mogelijk moet rechtvaardigen EN inlossen. Want verder vertragen werkt uitsluitend kostenverhogend. Had dit anders gekund ? Jazeker, met dit soort projecten had de gemeente veel beter gebruik moeten maken van de kennis in de markt en bij de eigen ingezetenen. Maar die vraag is nu niet interessant meer. Interessanter is hoe we de bestuurlijke toekomst met zijn vele grote maatschappelijke opgaven financieel inzichtelijk maken, zodat we ook als burgers weten waar we de komende jaren aan toe zijn. De gemeente heeft bij de begroting 2022 laten weten nog geen rekening te hebben gehouden met de behoorlijke klussen die in de komende jaren op ons gemeentelijk bordje komen te liggen. Het initiëren van een project als De Nieuwe Wetering is daar nog kinderspel bij. Maar invoering van de Omgevingswet, klimaatadaptatie maatregelen, energie transitie, mobiliteits vraagstukken en een economische toekomstagenda zijn nog ver te zoeken. Onze nieuwe partij gaan deze opgaven voor de aangekondigde evaluatie in 2024 met u in kaart brengen. En daar hoort ook bij de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie, zoals het monitoren van de realisatie van De Nieuwe Wetering.

Meedoen?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Marten Krikken

Opkomst van een nieuwe politieke partij

Het venijn zit vaak in de staart van een bericht, zei mijn grootvader altijd. In de meeste gevallen had hij gelijk. Vorige week lazen we weer zo’n bericht: “Loon op Zand kruipt uit een financieel dal, bezuinigingen zijn niet nodig, maar we moeten wel rustig aan doen.” Zo luidt de titel van het artikel in het Brabants Dagblad. Maar als je goed doorleest, zitten we nog midden in het diepe dal. Dat zit zo.  

Eerst het positieve nieuws.

Hoe strooi je zand in de ogen van de lezer? Door eerst te beginnen met positief nieuws. Gesteld werd: “De gemeente is bezig met de eigen werkwijze onder de loep te leggen.” De uitkomst daarvan was wonderbaarlijk: de gemeente moet investeren in de eigen organisatie. De gemeentelijke woordvoerder heeft er lol in en vertelt verder: “het proces om onze organisatie op orde te brengen is echt van start. En dan gaat het om relatief kleine dingen, zoals je thuis alle abonnementen en vaste kosten nog eens door zou nemen.”. De omvang en de aanpak van deze investering in de eigen organisatie wordt niet uitgelegd. De impact kunnen we dus ook niet lezen. Op de totale begroting van de gemeente Loon op Zand van maar liefst 58 miljoen euro per jaar is dan maar de vraag of die paar abonnementen het verschil gaan maken. En wat zijn die organisatorische wijzigingen ? De voorzitter van de raad zei het op 15 juli jl zo: “Dat komt allemaal wel goed”. De raad nam daar genoegen mee. Inmiddels is mij bekend geworden dat het organisatorisch onderzoek en de voorgestelde aanpak (nog) niet is vastgesteld door het college. Dit betekent dan ook dat het onderzoeksvoorstel niet gedeeld hoeft te worden met de raad. Kortom, zo kunnen we alle kanten uit……

Het financiële dal verder in. 

De gemeente houdt zijn hart vast gaat, als het gaat om de jaarlijkse toelage die van het Rijk wordt ontvangen. Zo wordt angstig rekening gehouden met een jaarlijkse korting van circa € 1,5 miljoen. Kleinere gemeenten krijgen minder geld dan grotere gemeenten, terwijl – zo vertelt de gemeentelijke woordvoerder – Loon op Zand er ook nog extra taken bij krijgt. De ogen gaan eindelijk open. Dat is nu precies wat het rapport Berenschot al verklapte. Minder geld uit Den Haag en meer taken. De gemeente spreekt over behoorlijke investeringsprojecten, die eraan komen. Dan hebben we het nog steeds niet gehad over de grote maatschappelijke opgaven, waarover ik sprak in mijn vorige twee bijdragen in dit weekblad. De gemeente lijkt verwonderd over de gang van zaken, maar we weten dit allemaal al. Wat we ook al weten is dat deze kosten nog niet eens in de meerjarenbegroting zijn verantwoord. Kortom, de uitgaven worden de komende jaren bij ongewijzigde omstandigheden veel groter. Ook dat wisten we al. De oplossing ? U raadt het nooit. Daarom wordt – ondanks een sluitende begroting – voor de begroting 2022 in het bericht alvast aangekondigd dat de verhoogde Toeristenbelasting gehandhaafd blijft en dat de WOZ verder stijgt met 2,5%.  Zo stijgt de Algemene Reserve (het gemeentelijk spaarpotje voor nieuwe plannen) van € 1,5 miljoen (stand per 1-1-2021) naar ruim € 8,4 miljoen in de loop van volgend jaar. Maar aan dat bedrag komt de gemeente behoorlijk tekort als zij alle wensen en plannen nog moeten uitvoeren. Hoe denkt het huidige college dit op te lossen ? Het is wel erg gemakkelijk om de burgers van Loon op Zand steeds de portemonnee te laten trekken voor deze struisvogel politiek. Kortom, het financiële dal zijn wij nog lang niet uit…….

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

We kennen allemaal wel een voorbeeld uit onze omgeving van geld lenen of schenken. Stel dat uw eigen kind u vraagt om een bedrag van € 500,– om schoolboeken te kopen. U geeft de lening niet. Vervolgens valt een paar weken later uw oog op een rekening van schoolboeken ter grootte van € 450,–. Je bent benieuwd hoe dat betaald is. Als antwoord krijg je dan dat je je geen zorgen hoeft te maken, omdat de rekening is betaald van de (te riante) ouderbijdrage van vorig jaar. Daarvan is nog voldoende geld overgebleven, zodat de boeken daarvan met gemak konden worden betaald. Hoe reageer je dan als ouder ? Voel je je genoodzaakt voortaan goed door te vragen bij de kind hulpvragen of waardeer je de creativiteit ?

Begroten is serieus werk  

Het voorbeeld is zomaar bedacht. Je kunt er alles voor in de plaats stellen: buren lening, familiehulp maar ook bankleningen aan bedrijven. Een mooi voorbeeld van soortgelijk gedrag zagen we in de laatste raadsvergadering van Loon op Zand. De begroting 2022 moest door de raad worden vastgesteld. Uiteraard was het college van Burgemeester en Wethouders uitermate positief over deze begroting, want op papier rolt er zowaar een behoorlijk overschot uit eind volgend jaar. Sterker nog, de algemene reserve groeit (weer). Dus de raadsleden waren tevreden. Waarover zouden zij immers vragen moeten stellen ? Een enkel raadslid durfde het aan om toch de gevoelige kwestie van De Wetering aan de orde te stellen. De vraag werd aan het college voorgelegd waar de verhoogde investeringskosten van maar liefst € 800.000,– in de nieuwe begroting moest worden gezocht. Het antwoord was wonderbaarlijk: “de renovatie van De Wetering was vorig jaar al zo ruim begroot dat de tegenvaller kon worden opgevangen”.  Daarmee nam de raad genoegen. Niemand van de raad die van zijn stoel viel. Hier werd een verklaring gegeven dat de begroting genoeg luchtbellen had om tegenvallers op te vangen. De raad, die ook staatsrechtelijk een controlerende functie heeft, vroeg niet eens hoe die ruimte was ontstaan. De raad is duidelijk content met de creativiteit van het college. Overigens hoef je geen helderziende te zijn om te voorspellen dat ook eind 2021 een groter positief resultaat zal worden genoteerd dan begroot. Aan de lezer de prijsvraag welke luchtbellen er dan zijn doorgeprikt.

Wat staat er niet in de begroting ? 

Om te ervaren welke werkelijke financiële uitdagingen wij in de komende jaren ons voor geplaatst zien, is het vooral interessant om te ontdekken welke kostenposten NIET zijn begroot. In sommige commentaren van politieke partijen op de begroting 2022 worden de maatschappelijke opgaven wel aangestipt, maar niet uitgediept. Dat is nu juist jammer, want dat bepaalt de uiteindelijke slagkracht van onze gemeente. Dat de algemene reserve groeit is mooi meegenomen, maar het niet benoemen van de investeringen welke in de komende jaren op ons afkomen (nieuwe scholen, aandeel nieuwbouw Baanbrekers, ICT voorzieningen, voorbereiding planning energietransitie maatregelen, mobiliteitsaanpassingen, groenbeheer upgrading etc.) zijn niet of nauwelijks uitgewerkt in de meerjarenplanning. Ook wordt in 2022 voor bijna een half miljoen euro aan organisatiezaken verspijkerd, maar geen enkel raadslid die hiermee een relatie legt met de toekomstige opgaven. Gelukkig gaat onze partij hiervan werk maken door de toekomstige taken en de meerjarenbegrotingen in perspectief te brengen. Zo kunnen we bijdragen aan een volwassen evaluatiediscussie in 2024. Wij zien ons daarbij als schakel tussen politiek en kiezers. Door veelvuldig te schakelen tussen burgers en politiek komt er meer zicht op de werkelijkheid en kunnen we na 2024 ook betere keuzes maken over de toekomstagenda van onze gemeente.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

Weet u het nog? In mijn vorige bijdrage haalde ik het voorbeeld aan dat uw (denkbeeldige) kind u om een lening vroeg om schoolboeken te kopen. Ondanks het feit dat u weigerde werden de schoolboeken toch aangeschaft. Wat bleek ? U had vorig jaar op basis van zijn/haar kostenbegroting teveel geld geschonken. Dus de boeken konden met gemak nog van het overgebleven geld worden aangeschaft. Hoe reageer je dan als ouder ? Kun je de creativiteit dan waarderen of voel je je toch in het ootje genomen ?

Begroten is serieus werk  

Het was zomaar een voorbeeld. Maar in de hedendaagse dialoog tussen college en gemeenteraad is dit soort “miscommunicatie” steeds terugkerend. Twee weken geleden wist het college tijdens de begrotingsbehandeling 2022 nog te melden dat het nieuwe dorpshuis De Wetering niet veel meer zou kosten dan € 7,9 miljoen. Dat was 6 jaar geleden nog maar 5 miljoen. Vorig jaar werd als tussenstand € 7,1 miljoen opgetekend.  Een doorrekening van alle kosten, rekening houdend met de stijging van de grondstoffen, brengt dan nu € 9,1 miljoen aan het licht. Een simpel bouwkundig project, waarvan het Programma van Eisen al 2,5 jaar bekend is. Hoe kan het toch zo mis gaan ?

Een prangende vraag dringt zich op. Neem je als college de Raad wel serieus ? Of ziet de Raad dit als het zoveelste akkefietje. In dat laatste geval zullen er geen raadsvragen worden gesteld. De extra kosten betaalt u dan als burger. Gelet op de gang van zaken in dit dossier, schat ik dat de Raad niet moeilijk zal doen. Want een ding is zeker. Dat nieuwe dorpshuis gaat er komen. Persoonlijk vind ik dat het bestuurlijke gestuntel de gewekte verwachtingen zo snel mogelijk moet rechtvaardigen. Maar de monitoring van dit project heeft de aandacht van de nieuwe partij om de kwaliteit van projectmanagent te betrekken bij de algehele evaluatie van de bestuurlijke toekomst in 2024.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Opkomst van een nieuwe politieke partij

De vorming van een nieuwe politieke partij in Loon op Zand gaat gestaag door. Over belangstelling niet te klagen. Er stromen veel informatieverzoeken bij de nieuwe partij binnen. Inmiddels hebben zich al de eerste kandidaten voor de nieuwe lijst aangemeld. Met elkaar wordt deze maand hard gewerkt aan een krachtig partijprogram. Het moet vooral beknopt, helder uit te leggen aan en in het belang van de kiezer zijn. De notariële oprichting van de partij en de bekendmaking van de naam worden eind deze maand voorzien.  

Waarom een nieuwe partij ?  

Deze vraag wordt steeds opnieuw gesteld. En terecht. Als initiatiefnemer moet je dit ook kunnen uitleggen. De nieuwe partij laat zich niet vergelijken met bestaande partijen. We kijken vooral naar het belang van onze inwoners. Die snappen het gewoon niet meer waar de gemeente mee bezig is. Laat staan hoe je uitlegt welke maatschappelijke uitdagingen in de komende 10 jaar de gemeente staat te wachten. Toch is dit eenvoudig uit te leggen. Uitdagingen laten zich namelijk altijd vertalen in inspanningen. En de inspanningen laten zich weer vertalen in geldbedragen. Zo gaat het niet alleen bij u en jou en mij thuis, maar ook in bedrijven en dus ook bij gemeenten. Kortom, de cirkel is weer rond. Hoe bijzonder is het dan toch dat onze gemeente in de bestaande 5 jaren begroting geen kostenopgave geeft van de grote maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen. Een simpel voorbeeld.  De vergrijzing vraagt om andere woonconcepten, te weten: méér duurzame en levensloopbestendige woningen. De gemeente Loon op Zand stevent over 7 jaar af op een grote(re) doelgroep ouderen, die andere woon-eisen stellen. Zij vragen zich vertwijfeld af waarom hiervoor geen aandacht bestaat bij onze gemeente. De jongeren hebben een andere probleem. Zij kunnen als startende huiseigenaar vaak geen fatsoenlijke woning vinden voor een betaalbare prijs. Het is toch heel simpel om een prognose te maken van de behoeften van deze twee doelgroepen ? En nog eenvoudiger door de behoeften in een programma van aanpak samen te vatten. De laatste stap is dan een financiële raming te doen van de opgave. Zo weten wij allemaal waar we aan toe zijn. Laten we geen moment meer wachten. Aan de slag gaan…….

Nieuwe wegen & anders denken. 

Enige tijd geleden heeft ons gemeentebestuur het lef getoond om groepen burgers een Toekomstagenda te laten maken. Enkele werkgroepen zijn enthousiast aan het werk gegaan. Maar wat is er eigenlijk gedaan met de resultaten van de werkgroepen ? Ik sprak daarover enkele werkgroep leden. Zij stelden vast dat de gemeente er niets mee gedaan had. In ieder geval is er nooit een reactie meer teruggekomen. En dat is nu precies wat er continue gebeurd. Er wordt een grote kluif op het bord van de inwoners gegooid. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn mening daarover te geven. Maar een serieuze terugkoppeling ontbreekt in vrijwel alle gevallen. Hoe wil je als gemeente bestuur dan draagvlak creëren voor je plannen ? Dialoog zien wij als een belangrijke vereiste om te weten wat er speelt. Het vaststellen van de dialoog in hapklare acties en betaalbare vervolg voorstellen zien we als een belangrijke volgende stap. Zo stel je in de politieke arena van onze gemeente zaken aan de orde, die ons allen aangaan. En zo kun je als burger ook zien dat de inbreng ergens toe leidt.   

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Oproep kandidaten voor nieuwe politieke partij

De komende weken wordt hard doorgewerkt aan het programma van de nieuwe partij in Loon op Zand. Inmiddels hebben al meer dan 10 personen zich bereid verklaard om aan de partij verbonden te zijn. Dat is mooi, want vele handen maken licht werk. Een mix van ondernemers, senioren, jonge mensen uit onze drie kerkdorpen is het streefbeeld op de ideale kandidatenlijst. Een weerspiegeling van onze samenleving. Volgende week komt de kopgroep bij elkaar en wordt het concept programma en de naam van de partij besproken. Registratie van de partij is de volgende stap.  

Meten is weten; gissen is missen

Politiek wordt vaak als iets ongrijpbaars gezien. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de landelijke tendens welke ons op TV inzicht geven in het spel van oppositie partijen om de regering het regeren moeilijker te maken met moties van wantrouwen. Constructief samenwerken in het landsbelang lijkt steeds meer op de achtergrond te komen. Dit in tegenstelling tot onze gemeenteraad, waar het kritisch bevragen als ongemakkelijk wordt ervaren en in strategische dossiers elkaars standpunt wordt nagestreefd. Zo ook op 15 juli jl. over onze bestuurlijke toekomst om zonder kritische standpunten gezamenlijk te besluiten over 2,5 jaar te evalueren of we als gemeente het wel goed doen. Niemand weet op grond waarvan daadwerkelijk wordt geëvalueerd, terwijl ook niet duidelijk is hoe onze gemeentelijke positie qua financiën en dienstverlening wordt verbeterd. Daar ligt een zwaartepunt van de nieuwe partij. In de eerste twee jaar van de volgende raadperiode gaan we vooral veel informatie verzamelen. Samen met ondernemers en burgers de maatschappelijke opgaven benoemen en vervolgens de gemeentelijke verplichtingen becijferen. Dat lijkt moeilijk, maar dat valt erg mee. In de gemeente werken en wonen veel betrokken mensen die voldoende beelden hierbij hebben. De nieuwe partij ziet zich als verbinding tussen de politiek en de burgers.

Raadsleden en klankbordleden gezocht. 

Om deze uitdaging in te vullen zijn kandidaten nodig voor de fractie van onze partij. Wil je niet in de raad zitten dan is deelname aan een van de klankbordgroepen ook mogelijk. Het is niet belangrijk of je “links” of “rechts” bent dan wel “voor” of “tegen” zelfstandigheid van de gemeente bent. Het gaat namelijk om objectieve informatie op een rijtje te zetten van de projecten die we als gemeente in de komende 10 jaar gaan doen (eigen wensen, zoals De Wetering tot maatschappelijke opgaven, zoals klimaatprojecten en gas-loos worden van de gemeente). Het vervolgens in een tijdsplaatje zetten van de verwachte en noodzakelijke activiteiten levert een beeld op dat altijd in geld is uit te drukken. Ziet u of jij dit als een uitdaging ? Dan ben je aan het juiste adres bij ons. Een prachtige leeromgeving, omdat wij kennis delen met elkaar en de wisselwerking tussen verschillende doelgroepen leerzaam is. Enerzijds door in werkgroepen actief in de gemeente informatie op te halen of te toetsen. Anderzijds doordat wij in de raad vragen kunnen stellen en samen met de andere politieke partijen naar een transparant evaluatiekader kunnen toewerken. Op basis van de uitkomsten, gaan we in de tweede helft van de raadsperiode presenteren welke denkrichting het meest passend is voor onze gemeente. En daarmee bedoelen we of de kwaliteit van de dienstverlening kunnen behouden tegen betaalbare belastingen. Dat resultaat leggen we voor aan alle kiezers.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken