Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

We kennen allemaal wel een voorbeeld uit onze omgeving van geld lenen of schenken. Stel dat uw eigen kind u vraagt om een bedrag van € 500,– om schoolboeken te kopen. U geeft de lening niet. Vervolgens valt een paar weken later uw oog op een rekening van schoolboeken ter grootte van € 450,–. Je bent benieuwd hoe dat betaald is. Als antwoord krijg je dan dat je je geen zorgen hoeft te maken, omdat de rekening is betaald van de (te riante) ouderbijdrage van vorig jaar. Daarvan is nog voldoende geld overgebleven, zodat de boeken daarvan met gemak konden worden betaald. Hoe reageer je dan als ouder ? Voel je je genoodzaakt voortaan goed door te vragen bij de kind hulpvragen of waardeer je de creativiteit ?

Begroten is serieus werk  

Het voorbeeld is zomaar bedacht. Je kunt er alles voor in de plaats stellen: buren lening, familiehulp maar ook bankleningen aan bedrijven. Een mooi voorbeeld van soortgelijk gedrag zagen we in de laatste raadsvergadering van Loon op Zand. De begroting 2022 moest door de raad worden vastgesteld. Uiteraard was het college van Burgemeester en Wethouders uitermate positief over deze begroting, want op papier rolt er zowaar een behoorlijk overschot uit eind volgend jaar. Sterker nog, de algemene reserve groeit (weer). Dus de raadsleden waren tevreden. Waarover zouden zij immers vragen moeten stellen ? Een enkel raadslid durfde het aan om toch de gevoelige kwestie van De Wetering aan de orde te stellen. De vraag werd aan het college voorgelegd waar de verhoogde investeringskosten van maar liefst € 800.000,– in de nieuwe begroting moest worden gezocht. Het antwoord was wonderbaarlijk: “de renovatie van De Wetering was vorig jaar al zo ruim begroot dat de tegenvaller kon worden opgevangen”.  Daarmee nam de raad genoegen. Niemand van de raad die van zijn stoel viel. Hier werd een verklaring gegeven dat de begroting genoeg luchtbellen had om tegenvallers op te vangen. De raad, die ook staatsrechtelijk een controlerende functie heeft, vroeg niet eens hoe die ruimte was ontstaan. De raad is duidelijk content met de creativiteit van het college. Overigens hoef je geen helderziende te zijn om te voorspellen dat ook eind 2021 een groter positief resultaat zal worden genoteerd dan begroot. Aan de lezer de prijsvraag welke luchtbellen er dan zijn doorgeprikt.

Wat staat er niet in de begroting ? 

Om te ervaren welke werkelijke financiële uitdagingen wij in de komende jaren ons voor geplaatst zien, is het vooral interessant om te ontdekken welke kostenposten NIET zijn begroot. In sommige commentaren van politieke partijen op de begroting 2022 worden de maatschappelijke opgaven wel aangestipt, maar niet uitgediept. Dat is nu juist jammer, want dat bepaalt de uiteindelijke slagkracht van onze gemeente. Dat de algemene reserve groeit is mooi meegenomen, maar het niet benoemen van de investeringen welke in de komende jaren op ons afkomen (nieuwe scholen, aandeel nieuwbouw Baanbrekers, ICT voorzieningen, voorbereiding planning energietransitie maatregelen, mobiliteitsaanpassingen, groenbeheer upgrading etc.) zijn niet of nauwelijks uitgewerkt in de meerjarenplanning. Ook wordt in 2022 voor bijna een half miljoen euro aan organisatiezaken verspijkerd, maar geen enkel raadslid die hiermee een relatie legt met de toekomstige opgaven. Gelukkig gaat onze partij hiervan werk maken door de toekomstige taken en de meerjarenbegrotingen in perspectief te brengen. Zo kunnen we bijdragen aan een volwassen evaluatiediscussie in 2024. Wij zien ons daarbij als schakel tussen politiek en kiezers. Door veelvuldig te schakelen tussen burgers en politiek komt er meer zicht op de werkelijkheid en kunnen we na 2024 ook betere keuzes maken over de toekomstagenda van onze gemeente.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

Weet u het nog? In mijn vorige bijdrage haalde ik het voorbeeld aan dat uw (denkbeeldige) kind u om een lening vroeg om schoolboeken te kopen. Ondanks het feit dat u weigerde werden de schoolboeken toch aangeschaft. Wat bleek ? U had vorig jaar op basis van zijn/haar kostenbegroting teveel geld geschonken. Dus de boeken konden met gemak nog van het overgebleven geld worden aangeschaft. Hoe reageer je dan als ouder ? Kun je de creativiteit dan waarderen of voel je je toch in het ootje genomen ?

Begroten is serieus werk  

Het was zomaar een voorbeeld. Maar in de hedendaagse dialoog tussen college en gemeenteraad is dit soort “miscommunicatie” steeds terugkerend. Twee weken geleden wist het college tijdens de begrotingsbehandeling 2022 nog te melden dat het nieuwe dorpshuis De Wetering niet veel meer zou kosten dan € 7,9 miljoen. Dat was 6 jaar geleden nog maar 5 miljoen. Vorig jaar werd als tussenstand € 7,1 miljoen opgetekend.  Een doorrekening van alle kosten, rekening houdend met de stijging van de grondstoffen, brengt dan nu € 9,1 miljoen aan het licht. Een simpel bouwkundig project, waarvan het Programma van Eisen al 2,5 jaar bekend is. Hoe kan het toch zo mis gaan ?

Een prangende vraag dringt zich op. Neem je als college de Raad wel serieus ? Of ziet de Raad dit als het zoveelste akkefietje. In dat laatste geval zullen er geen raadsvragen worden gesteld. De extra kosten betaalt u dan als burger. Gelet op de gang van zaken in dit dossier, schat ik dat de Raad niet moeilijk zal doen. Want een ding is zeker. Dat nieuwe dorpshuis gaat er komen. Persoonlijk vind ik dat het bestuurlijke gestuntel de gewekte verwachtingen zo snel mogelijk moet rechtvaardigen. Maar de monitoring van dit project heeft de aandacht van de nieuwe partij om de kwaliteit van projectmanagent te betrekken bij de algehele evaluatie van de bestuurlijke toekomst in 2024.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Opkomst van een nieuwe politieke partij

De vorming van een nieuwe politieke partij in Loon op Zand gaat gestaag door. Over belangstelling niet te klagen. Er stromen veel informatieverzoeken bij de nieuwe partij binnen. Inmiddels hebben zich al de eerste kandidaten voor de nieuwe lijst aangemeld. Met elkaar wordt deze maand hard gewerkt aan een krachtig partijprogram. Het moet vooral beknopt, helder uit te leggen aan en in het belang van de kiezer zijn. De notariële oprichting van de partij en de bekendmaking van de naam worden eind deze maand voorzien.  

Waarom een nieuwe partij ?  

Deze vraag wordt steeds opnieuw gesteld. En terecht. Als initiatiefnemer moet je dit ook kunnen uitleggen. De nieuwe partij laat zich niet vergelijken met bestaande partijen. We kijken vooral naar het belang van onze inwoners. Die snappen het gewoon niet meer waar de gemeente mee bezig is. Laat staan hoe je uitlegt welke maatschappelijke uitdagingen in de komende 10 jaar de gemeente staat te wachten. Toch is dit eenvoudig uit te leggen. Uitdagingen laten zich namelijk altijd vertalen in inspanningen. En de inspanningen laten zich weer vertalen in geldbedragen. Zo gaat het niet alleen bij u en jou en mij thuis, maar ook in bedrijven en dus ook bij gemeenten. Kortom, de cirkel is weer rond. Hoe bijzonder is het dan toch dat onze gemeente in de bestaande 5 jaren begroting geen kostenopgave geeft van de grote maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen. Een simpel voorbeeld.  De vergrijzing vraagt om andere woonconcepten, te weten: méér duurzame en levensloopbestendige woningen. De gemeente Loon op Zand stevent over 7 jaar af op een grote(re) doelgroep ouderen, die andere woon-eisen stellen. Zij vragen zich vertwijfeld af waarom hiervoor geen aandacht bestaat bij onze gemeente. De jongeren hebben een andere probleem. Zij kunnen als startende huiseigenaar vaak geen fatsoenlijke woning vinden voor een betaalbare prijs. Het is toch heel simpel om een prognose te maken van de behoeften van deze twee doelgroepen ? En nog eenvoudiger door de behoeften in een programma van aanpak samen te vatten. De laatste stap is dan een financiële raming te doen van de opgave. Zo weten wij allemaal waar we aan toe zijn. Laten we geen moment meer wachten. Aan de slag gaan…….

Nieuwe wegen & anders denken. 

Enige tijd geleden heeft ons gemeentebestuur het lef getoond om groepen burgers een Toekomstagenda te laten maken. Enkele werkgroepen zijn enthousiast aan het werk gegaan. Maar wat is er eigenlijk gedaan met de resultaten van de werkgroepen ? Ik sprak daarover enkele werkgroep leden. Zij stelden vast dat de gemeente er niets mee gedaan had. In ieder geval is er nooit een reactie meer teruggekomen. En dat is nu precies wat er continue gebeurd. Er wordt een grote kluif op het bord van de inwoners gegooid. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn mening daarover te geven. Maar een serieuze terugkoppeling ontbreekt in vrijwel alle gevallen. Hoe wil je als gemeente bestuur dan draagvlak creëren voor je plannen ? Dialoog zien wij als een belangrijke vereiste om te weten wat er speelt. Het vaststellen van de dialoog in hapklare acties en betaalbare vervolg voorstellen zien we als een belangrijke volgende stap. Zo stel je in de politieke arena van onze gemeente zaken aan de orde, die ons allen aangaan. En zo kun je als burger ook zien dat de inbreng ergens toe leidt.   

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Oproep kandidaten voor nieuwe politieke partij

De komende weken wordt hard doorgewerkt aan het programma van de nieuwe partij in Loon op Zand. Inmiddels hebben al meer dan 10 personen zich bereid verklaard om aan de partij verbonden te zijn. Dat is mooi, want vele handen maken licht werk. Een mix van ondernemers, senioren, jonge mensen uit onze drie kerkdorpen is het streefbeeld op de ideale kandidatenlijst. Een weerspiegeling van onze samenleving. Volgende week komt de kopgroep bij elkaar en wordt het concept programma en de naam van de partij besproken. Registratie van de partij is de volgende stap.  

Meten is weten; gissen is missen

Politiek wordt vaak als iets ongrijpbaars gezien. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de landelijke tendens welke ons op TV inzicht geven in het spel van oppositie partijen om de regering het regeren moeilijker te maken met moties van wantrouwen. Constructief samenwerken in het landsbelang lijkt steeds meer op de achtergrond te komen. Dit in tegenstelling tot onze gemeenteraad, waar het kritisch bevragen als ongemakkelijk wordt ervaren en in strategische dossiers elkaars standpunt wordt nagestreefd. Zo ook op 15 juli jl. over onze bestuurlijke toekomst om zonder kritische standpunten gezamenlijk te besluiten over 2,5 jaar te evalueren of we als gemeente het wel goed doen. Niemand weet op grond waarvan daadwerkelijk wordt geëvalueerd, terwijl ook niet duidelijk is hoe onze gemeentelijke positie qua financiën en dienstverlening wordt verbeterd. Daar ligt een zwaartepunt van de nieuwe partij. In de eerste twee jaar van de volgende raadperiode gaan we vooral veel informatie verzamelen. Samen met ondernemers en burgers de maatschappelijke opgaven benoemen en vervolgens de gemeentelijke verplichtingen becijferen. Dat lijkt moeilijk, maar dat valt erg mee. In de gemeente werken en wonen veel betrokken mensen die voldoende beelden hierbij hebben. De nieuwe partij ziet zich als verbinding tussen de politiek en de burgers.

Raadsleden en klankbordleden gezocht. 

Om deze uitdaging in te vullen zijn kandidaten nodig voor de fractie van onze partij. Wil je niet in de raad zitten dan is deelname aan een van de klankbordgroepen ook mogelijk. Het is niet belangrijk of je “links” of “rechts” bent dan wel “voor” of “tegen” zelfstandigheid van de gemeente bent. Het gaat namelijk om objectieve informatie op een rijtje te zetten van de projecten die we als gemeente in de komende 10 jaar gaan doen (eigen wensen, zoals De Wetering tot maatschappelijke opgaven, zoals klimaatprojecten en gas-loos worden van de gemeente). Het vervolgens in een tijdsplaatje zetten van de verwachte en noodzakelijke activiteiten levert een beeld op dat altijd in geld is uit te drukken. Ziet u of jij dit als een uitdaging ? Dan ben je aan het juiste adres bij ons. Een prachtige leeromgeving, omdat wij kennis delen met elkaar en de wisselwerking tussen verschillende doelgroepen leerzaam is. Enerzijds door in werkgroepen actief in de gemeente informatie op te halen of te toetsen. Anderzijds doordat wij in de raad vragen kunnen stellen en samen met de andere politieke partijen naar een transparant evaluatiekader kunnen toewerken. Op basis van de uitkomsten, gaan we in de tweede helft van de raadsperiode presenteren welke denkrichting het meest passend is voor onze gemeente. En daarmee bedoelen we of de kwaliteit van de dienstverlening kunnen behouden tegen betaalbare belastingen. Dat resultaat leggen we voor aan alle kiezers.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Opkomst van een nieuwe politieke partij

De kogel is door de kerk. Er komt een nieuwe partij in onze gemeente. Het wordt niet zomaar een zesde partij. De aanleiding is duidelijk. De bestuurlijke toekomst van de gemeente kan niet worden uitgelegd door de huidige politieke partijen. De oplossing is daarom simpel: We gaan ze helpen tot de belangrijkste besluiten genomen zijn.  

De bestuurlijke toekomst staat ter discussie

Vragen over de levensvatbaarheid van onze gemeente steken van tijd tot tijd  de kop op. Maar fundamentele discussies daarover hebben nooit in raadsverband plaatsgevonden. Om niet de indruk te wekken dat er helemaal geen aandacht werd geschonken aan dit belangrijke onderwerp, werd zo nu en dan een experiment opgezet. Allerlei experimenten en rapporten met klinkende namen als Samen Loont, Stip op de Horizon, Veerkrachtig bestuur en Toekomstagenda troffen geen doel. De laatste nieuwkomer is het rapport Bestuurlijke Toekomst van het bureau Berenschot. De reactie kennen we ook allemaal. De raad besloot op 15 juli jl. om over 2,5 jaar de bestuurlijke toekomst maar weer eens te evalueren. Maar op grond waarvan? Niemand weet dat. In de raadsvergadering van 7 oktober jl. hielden politieke partijen elkaar voor ogen, dat de organisatie maar eens flink moet worden opgeschud of dat gemeten moet worden aan de hand van netto schuld per inwoner. Maar daar gaat het helemaal niet over….

Waar gaat het over?

Het gaat over de financiële gesteldheid van onze gemeentelijke huishouding. Kunnen we alles nog betalen als inwoners nu, maar ook over 10 jaar ? En het gaat over de kwaliteit van de dienstverlening die de gemeente aan de burgers heeft toegezegd. Ofwel hebben we fatsoenlijk openbaar groen, wordt het voetpad aan de Kloosterstraat nu eens aangelegd, zijn de voorzieningen in de kern van het dorp toereikend voor de komende jaren, worden de braakliggende terreinen nu eens ingericht? En dan hebben we het nog niet eens over de grote maatschappelijke opgaven die op ons afkomen, zoals de energietransitie, de vergrijzing, de verlangde woonconcepten voor jong en oud, de introductie van de ingewikkelde Omgevingswet, klimaatadaptatie maatregelen, mobiliteitsvraagstukken in relatie tot infrastructuur, etc. Veel gemeenten zijn al met de planvorming bezig rond deze vraagstukken. Al deze taken beginnen vaak met een inventarisatie en planvorming. In veel gevallen bestaat ook dan een beeld wat de omvang en kwaliteit moet zijn van het wensenboekje. En als we dat weten kunnen we ook de markt raadplegen wat de verwachte kosten zijn. Zo kunnen we desgewenst de plannen in de tijd indelen en ze financieel inzichtelijk maken. Dat doen u, jij en ik ook als we ons huis gaan verbouwen. De kostenopgave gaat vooraf aan de opdracht tot verbouwing.

Het financiële dal verder in. 

We weten als burger al veel. Zo weten wij dat onze gemeente de komende jaren rekening moet houden met minder jaarlijkse rijksinkomsten van circa € 1,5 miljoen. Dat hakt er wel in op een gemeentebegroting van € 58 miljoen. Maar dit lezen wij nergens terug. Ook weten wij dat in de huidige meerjarenbegroting alle extra taken en wensen van de gemeente niet zijn verantwoord. Dat blijkt uit de toelichting op de begroting 2022. De uitgaven worden de komende jaren bij ongewijzigde omstandigheden veel groter. Ook dat wisten we al. De oplossing? U raadt het nooit. De verhoogde Toeristenbelasting blijft in ieder geval ook in 2022 gehandhaafd en de WOZ stijgt verder met 2,5%.  Met deze struisvogelpolitiek wordt de rekening doorgeschoven naar u, jou en mij. Hoe duidelijk wilt u het hebben, het financiële dal zijn wij nog lang niet uit…….

De aanpak van de nieuwe partij

Op de eerste plaats zien wij voor onszelf als een belangrijke verbindende schakel tussen alle kerkdorpen met de politiek, maar ook als schakel in de politieke arena van onze gemeente. Op een constructieve manier willen wij de relevante vragen stellen en de juiste feiten aandragen. Wij willen in één raadsperiode aan de hand van lopende investeringsprojecten, maar ook aan de hand van de gemeentelijke wensen en de grote maatschappelijke opgaven de consequenties becijferen voor onze gemeentelijke slagkracht en de dienstverlening aan de burgers. Na de verkiezingen nemen we twee jaar de tijd om samen met burgers, ondernemers en iedereen die een belang heeft bij onze bestuurlijke toekomst, maar zeker ook samen met de andere politieke partijen, deze gegevens op een rij te zetten. We sluiten dus aan bij het op 15 juli genomen raadsbesluit om in 2024 te evalueren. Maar dan wel op basis van reële en verwachte toekomstbeelden! Duidelijk moet voor de burger worden welke rekening wordt gepresenteerd aan diezelfde burger in de komende tien jaar. Gedurende 2024- 2026 gaan we op basis van het evaluatiebesluit uitvoering geven aan één van de scenario’s van het Berenschot-rapport. Als burgers en politiek een gelijkluidend beeld hebben van het voorgenomen besluit, zien wij dit als een succes voor de gehele gemeente. Ons doel is dan bereikt.

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet,

Marten Krikken

Opkomst van een nieuwe politieke partij

De vorming van een nieuwe politieke partij in Loon op Zand gaat gestaag door. Naar aanleiding eerdere publicaties in de Duinkoerier zijn er al enkele tientallen informatieverzoeken gesteld. Natuurlijk zit er ook nieuwsgierigheid onder de vragenstellers, maar de belangstelling voor de partij is groot. Inmiddels hebben de eerste twee informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden en hebben zich al belangstellenden gemeld om een rol te spelen. Het partijprogram is bijna klaar. De naam voor de partij wordt volgende maand onthuld. Wat rest is de werving van aanstormend jong talent en ambitieuze senior kandidaten om de ‘omwenteling’ in het politieke denken in Loon op Zand te gaan uitdragen.

Nut & noodzaak van een nieuwe partij.  

“Leg maar eens uit waarom er een zesde partij moet komen in onze gemeente”. Eén van de vele gestelde vragen. Nou, dat zit zo ! Om verandering tot stand te brengen in het politieke brein van onze gemeente is het noodzakelijk om er zelf deel van uit te maken. Waarom ? Omdat gebleken is dat veel gestelde vragen aan de politiek simpelweg niet voldoende landen binnen diezelfde politiek. Dat is de ervaring van veel organisaties en burgers. Iedereen herkent dit beeld zo langzamerhand wel en het is verschrikkelijk dat dit leidt tot steeds meer afhaakgedrag bij burgers. Hoe moet je dit veranderen ? Door van binnenuit met enkele kernthema’s de bestaande politieke partijen blijvend te bevragen naar hun mening. Zo wordt voor iedereen duidelijk, wat de echte standpunten zijn en kun je de partijen confronteren met de consequenties ervan op de lange termijn. Dat is ook een belangrijke reden waarom deze partij ontstaat. Dat een nieuwe partij wel degelijk het verschil kan maken, kunnen we zien in Den Haag. Daar zien we dat scherpe denkers en kritische geesten in de Tweede Kamer hun expert mening als eenlingen de grote partijen aan het denken zetten. Dat anders denken is nodig om nieuwe wegen te betreden.

Nieuwe wegen & anders denken. 

Het is niet zo dat de nieuwe partij alleen maar de boel opschudt door na de verkiezingen uitsluitend zich kritisch op te stellen naar anderen. Absoluut niet. Door investeringsprojecten door te rekenen en nieuwe plannen in klinkende munt uit te drukken, ontstaat een helder beeld van de toekomstige kosten waarvoor Loon op Zand zich geplaatst ziet. Vooral in de eerste twee jaar na de verkiezingen zullen wij ons hierop richten. De uitkomsten gebruiken we bij de al geplande evaluatie van de bestuurlijke toekomst in 2024. Als we dat niet doen hebben we ook weinig te evalueren, want de raad heeft geen criteria opgesteld. Maar we denken ook anders. Wij zijn van mening dat de sterke kanten van onze gemeente verder uitvergroot moeten worden en moeten uitwerken. Kortom, door een eigen inhoudelijke visie op onze bestuurlijke toekomst te tonen, kunnen we ook verder bouwen aan onze sterke kanten en daarmee onze kwetsbaarheid verminderen. Het ontwikkelen van visie is een raadsaangelegenheid. We missen een behoorlijke toekomstvisie. De vruchten van de werkgroepen van de Toekomstagenda zijn verdwenen in de onderste laden van de gemeenteraad. Hoe moet dat verder ? Dat vertel ik in het artikel van volgende week.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet,

Marten Krikken

Informatiebijeenkomst nieuwe politieke partij

De roep om een nieuwe politieke partij in Loon op Zand wordt groter. Niet omdat het nuttig lijkt, maar omdat het noodzakelijk is. Dat is kort gezegd de conclusie van de vele reacties op mijn vorige artikelen. Veel aanmoedigingen, maar nog meer vragen die de  bezorgdheid van de burger aangeven. Natuurlijk probeer ik de vragen zo snel mogelijk per e-mail te beantwoorden. Enkele vragen die mij werden gesteld, gingen over de verwondering waarom de raad zo eensgezind is over de bestuurlijke toekomst. In dit artikel wordt dit uitgelegd.

Gemeentelijke besluitvorming.

Het beeld bestaat bij veel mensen dat onze raadsleden weinig aantrekken van door burgers gestelde vragen. Wat zegt het staatsrecht hierover is één van de gestelde vragen. De werkelijkheid is dat het (formele) staatsrecht juist weinig regels kent als het gaat om de manier waarop een besluitvormingsproces moet worden ingericht. Ook een gemeenteraad is daar vrij in. Hoe werkt dat dan ? Ook hier kan ik verklappen dat het staatsrecht geen verplichte route aangeeft hoe een besluit moet worden voorbereid. Onze gemeenteraad heeft daar overigens wel een route voor bedacht: de zogeheten BOB route. Dat heeft niets met de alcoholcampagne te maken, maar met BOB wordt een vergadermodel bedoeld, gericht op Beeldvorming – Opinievorming – Besluitvorming. 

Kort gezegd komt het erop neer, dat een voorgenomen raadsbesluit wordt voorbereid door het college van Burgemeester & Wethouders. De voorbereiding wordt schriftelijk in een (concept) raadsbesluit toegestuurd aan alle 19 raadsleden. De raad organiseert dan eerst een beeldvormende bijeenkomst, waarin wordt bezien of alle informatie beschikbaar is en om eventueel vast te stellen of aanvullende informatie nog moet worden opgevraagd. In de oordeelvormende raadsvergadering wordt het onderwerp door iedere politieke partij geanalyseerd en afgewogen (voor- en nadelen, gevolgen, risico’s, voorwaarden, etc.). Tenslotte is de derde vergadering van de BOB cyclus pas gericht op besluitvorming. Als de beeldvorming en oordeelsvorming geen knelpunten hebben opgeleverd, is de besluitvorming dus een fluitje van een cent. Buitenstaanders verwachten in de besluitvormende ronde nog wel eens vuurwerk, maar worden vaak teleurgesteld als zij niets terugzien van hun inbreng. Dat zit zo. Sommige raadsfracties vinden het niet meer belangrijk om de gestelde vragen te verwerken in de besluitvormende raadsvergadering. Omdat bovendien al jaren de 5 bestaande politieke partijen het met elkaar eens zijn over veel strategische onderwerpen, is men niet gauw geneigd meer om een eigen krachtige mening te laten doorklinken. Op 15 juli 2021 was nog zo’n laatste bijzonder moment. Onze plaatselijke partijen, van welke politieke kleur dan ook, hadden weer eens één gezamenlijk beeld van onze gemeentelijke toekomst. En dat was: voorlopig doen we niets aan onze kwetsbare financiële huishouding. Maar dat doen we al 10 jaar toch zo ? Het is tijd voor een doorbraak.

Uitnodiging  

Wilt u meer weten over de nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Aanmelding kan nog, maar de aanmeldingstijd is kort. Op donderdag 23 september is de eerste informatiebijeenkomst. Bent u of jij geïnteresseerd ? Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan ontvang je direct nog een uitnodiging. Met vriendelijke groet, Marten Krikken