Dorpshuis De Wetering vervolgt planontwikkeling

Op donderdag 13 juli jl. was de laatste raadsvergadering vóór de aanvang van de zomervakantie. Er stond nog wel een belangrijk agendapunt om af te wikkelen: De nieuwe Wetering in Loon op Zand. Een week daarvoor op donderdag 6 juli hadden alle politieke partijen hun kaarten al op tafel gelegd. Over één ding waren alle politieke partijen het eens: het dorpshuis met de sportfaciliteit moest er komen en stilzitten is geen optie. Over één ander ding waren niet alle partijen het eens: de wijze waarop dit voor de gemeente grote investeringsproject moest worden voortgezet.

Lees meer….

De Wetering: het blijft een apenhoedje schrikken

Op 6 juli debatteerde de raad over de voortgang van het nieuwe dorpshuis De Wetering. De politieke partijen hebben hun kaarten op tafel gelegd. De apen komen zo langzamerhand allemaal uit de mouw.  De wethouder doet flink haar best om haar aapje zelfs op de negentien schouders van de raadsleden te laten klimmen. Dat aapje gaat in ieder geval zich niet op de schouder van Toekomstig KLM comfortabel voelen. Er moet wat gebeuren. Dat is zeker. Maar een broodje apekool daar passen we voor. Op donderdag 13 juli volgt de ontknoping.  

Lees meer….

Moet raad ingrijpen in Leo XIII herontwikkeling ?

Op 15 mei jl. was er een behoorlijke afvaardiging van de bewoners van de Leo XIII straat afgereisd naar het gemeentehuis. Marcel van Rooijen sprak namens een groep verontruste burgers de zorgen uit over het LEO Hendrik plan van woningbouwcorporatie Casade. Dit gebeurde allemaal tijdens een openbare raadsvergadering, waar een vrijwel volledige gemeenteraad aandachtig luisterde.

Lees meer….

Sympathieke actie van Do de Wetering komt binnen

Een fantastische actie. Het dorp Loon op Zand heeft zich gemobiliseerd. Ruim 2300 handtekeningen ondersteunen de oproep aan het gemeentebestuur om na 7 jaren luchtfietserij eens de handen uit de mouwen te stropen. En terecht ! Het gemeentelijke speelkwartier lijkt maar voort te duren. Dat de Nieuwe Wetering er komt, staat buiten kijf. Maar als het gaat om het uitvoeren van projecten, dan is de gemeente een zeer zieke patiënt. En die ziekte moet bij de wortel worden aangepakt.

Lees meer….

Sympathieke actie dorpshuis Loon op Zand kon niet uitblijven

Het kon uiteraard niet uitblijven. Met een burger petitie wordt aan de gemeente gevraagd eerst met een plan te komen, voordat De Wetering wordt gesloopt. Een logisch verzoek ? Nee, eigenlijk een overbodig verzoek. Een dergelijk plan zou er al moeten liggen, toch ? Zondag jl. waren er al meer dan 800 handtekeningen verzameld.   

Lees meer….

Een nieuwe uitdaging voor Loon op Zand.

De scheiding tussen Bijzonder Bruisend BV en de gemeente met betrekking tot het beheer van gemeenschapshuis Het Klavier is een feit. De raad besloot in haar laatste vergadering op 15 december € 352.000,– beschikbaar te stellen om een volledig bouwkundige scheiding mogelijk te maken. Aan deze kwestie maakte de raad nauwelijks woorden vuil.  Jammer, het had allemaal anders gekund. Toekomstig KLM heeft als enige partij tegen het voorstel gestemd. Waarom ? Omdat een tweetal rapporten die de situatie analyseerden hoe het zover kon komen, niet door de overige partijen in de raad zijn besproken. Maar wat is dan het zelflerend vermogen van deze situatie voor ons als raad geweest ?  Een eigen analyse van Toekomstig KLM.  

Lees meer….

Terug naar de Schoolbanken

Laatst kreeg ik samen met een groepje leeftijdsgenoten een aantal economische en maatschappelijke vraagstukken onder ogen, die studenten van nu in praktijkstages moeten oplossen. Ondanks dat ons groepje een behoorlijke kennis draagt van deze uitdagingen, kwamen wij snel tot de conclusie dat de aanpak en de presentatie van maatschappelijke opgaven in de loop van de afgelopen 20 jaar behoorlijk complex is geworden. Het dragen van kennis van slechts één vakgebied is nauwelijks meer toereikend. Kennis van het recht, (bedrijfs-)economie, bedrijfskunde, ICT (data analyse) en financiën moeten steeds meer in samenhang worden bezien. Een paar weken geleden volgde ik – op uitnodiging van een Brabantse HBO instelling – een aantal colleges. Veel wijze lessen kwamen voorbij. Een nuttige nieuwigheidje deel ik graag.

Meten is weten, gissen is missen.

In een Bedrijfskunde les werd uitvoerig de noodzaak van het geven van sturing aan projecten toegelicht. Het volgen van de projectresultaten wordt nog altijd gedaan met zogeheten kritieke prestatie-indicatoren: KPI’s. Tot zover weinig nieuws onder de zon. Maar als we willen inzetten op gedragsverandering in een organisatie om daarmee blijvend draagvlak voor de nieuw ontstane situatie te laten ontstaan, dan lijkt het formuleren van KPI’s minder zinvol. Het gaat dan vooral het meten van gedrag beïnvloedende indicatoren ofwel BPI’s, waarbij de B staat voor Behaviour (gedrag). Denk dan bijvoorbeeld aan: motivatie, cultuur en leidinggevende stijl. Vooral organisaties die kwetsbaar zijn vanwege het risico op personeelsverloop, zullen door meer aandacht te schenken aan BPI’s een veiliger en prettiger werkomgeving kunnen laten ontstaan. Ik had – eerlijk gezegd – nog nooit van BPI’s gehoord.

Afsluiting turbulent 2021

Vanwege het Corona spook is helaas in heel Nederland veel van ons leven en ritme ontregeld geraakt. Iedereen heeft daarvan in zijn omgeving zijn eigen sprekende voorbeelden. Het voegt weinig toe om daar een politieke beschouwing op los te laten. Ook het plotselinge vertrek van weer een wethouder uit ons gemeentelijk dagelijks bestuur laten we onbesproken. Namens Toekomstig KLM spreken wij de hoop uit dat Corona vanaf 2022 ons minder gaat lastig vallen. Wij wensen alle lezers van De Duinkoerier prettige feestdagen toe en een goed, maar vooral gezond, begin van het nieuwe jaar. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, partijleider.

Hoera, De (nieuwe) Wetering komt er eindelijk

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 16 december eindelijk dan een besluit genomen. Alles overziende, ondanks nog een groot aantal onbekende variabelen, ondanks een groot aantal aannamen, ondanks dat de werkelijke stichtingskosten niet zeker zijn, ondanks dat nog alle gebruikers van het nieuwe gebouw nog geen akkoord hebben gegeven op hun gebruikersovereenkomst, gaf de raad groen licht voor de aanbesteding.

Een felicitatie waard.

Allereerst de felicitaties aan de Wetering Plan Groep (WPG) en de vele vrijwilligers die zich de afgelopen zes  jaren (sinds de oprichting van de WPG) hebben bezig gehouden met de planvorming. In de beleving van Toekomstig KLM is dit het eerste burgerinitiatief waar een miljoenenbelang mee gemoeid is. De WPG heeft veel tijd en energie gestoken in scenario en concept ontwikkelingen. Zeer ambitieuze plannen tot uitgeklede plannen passeerden in de afgelopen jaren de revue. Zeven jaren zwoegen. De moeite is dan eindelijk beloond. Maar moest het zo gebeuren?

Achilleshiel gemeentelijke slagkracht zichtbaar

Toekomstig KLM heeft al eerder voorspeld dat de politiek het zich niet kon veroorloven dit project af te blazen. Daarvoor is er teveel gebeurd. Het gaat immers om de bouw van het Loons dorpshuis met sportvoorzieningen ,waarover de politiek in 2014 de koek al had aangesneden.  Hoeveel jaar doe je over de planontwikkeling ? Toch geen 6 of 7 jaar ? En wat heb je dan ? Een plan waarin nog veel variabelen niet zijn ingevuld. Wat dat betreft is het zelflerend vermogen van de gemeente gering. Projectervaringen van De Werft en Klavier zijn nauwelijks verwerkt in de projectaanpak van De Wetering. Om een belangrijk investeringsproject als De Wetering in goede banen te leiden, is een stevige regie vanuit de gemeente onmisbaar. Aan de voorkant van projecten moeten de verwachtingen en resultaten worden besproken. Dit is nu pas opgelost door middel van een motie waarin het college opdracht is gegeven om alsnog regie te nemen. Een simpele les van projectmanagement: doe dit altijd vooraf!

De Wetering betrekken bij evaluatie

Al eerder besloot de gemeenteraad om de bestuurlijke toekomst in 2024 te evalueren. Gelukkig zien alle politieke partijen nu ook in dat monitoring van dit project belangrijk is. Toekomstig KLM gaat een stapje verder door ook nieuwe projecten te toetsen aan deze ervaringen. Wij hopen dat de aanbesteding nu zonder blokkades verloopt.  Dat heeft de WPG verdiend. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, Toekomstig KLM

Toekomstig KLM is nieuwe politieke partij in Loon op Zand.

De nieuwe politieke partij heeft een naam gekregen: Toekomstig KLM. De letters KLM geven aan dat de partij niet enkel dienstbaar wil zijn aan één kerkdorp, maar vooral aan alle drie de kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand.

Toekomstig KLM maakt zich zorgen over de bestuurlijke toekomst en de bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. De partij wil in de komende bestuursperiode samen met de gevestigde lokale democratie vooral met controleerbare feiten en concrete stappen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie van 2024. Daartoe heeft de raad al besloten. De sentimenten en mooie woorden spelen in onze werkwijze een ondergeschikte rol aan de waarheidsvinding van de  bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.

Het is de partij vooral een doorn in het oog dat het door de gemeenteraad zelf gevraagde advies over de bestuurlijke toekomst aan het bureau Berenschot nauwelijks op inhoud is beoordeeld. De raad besloot medio dit jaar om over 2,5 jaar de situatie te evalueren. Maar niemand weet waarop die evaluatie is gebaseerd. Een steeds groter zichtbaar wordende deel van de ingezetenen van de gemeente begint zich af te vragen of de raad het volledige plaatje wel kan opmaken. Er is al enige tijd een beweging in kerkdorp Loon op Zand gaande om Loon bij Tilburg te voegen. De ingestelde werkgroepen van de “Bestuurlijke Toekomst” zien hun opgeleverde rapporten niet terug op de politieke agenda. Er moet echt wat gebeuren dus!

Daarom zal Toekomstig KLM samen met de burgers en de lokale politiek een evaluatie raamwerk voor 2024 voorbereiden. We weten dan allemaal of behoud van zelfstandigheid een echte optie is, zoals de gemeenteraad dat nu uitspreekt. Want vast staat dat behoud van zelfstandigheid verhoogde kosten voor ons burgers meebrengt. En in de opvatting van Toekomstig KLM ligt die keuzemogelijkheid niet bij de politiek, maar bij ons burgers.

Wilt u meer informatie hebben over Toekomstig KLM. U kunt dan contact opnemen met partijleider Marten Krikken. In januari wordt de kandidatenlijst gepresenteerd. Stuur een bericht als je dit interessant lijkt.

Opkomst van een nieuwe politieke partij

Het venijn zit vaak in de staart van een bericht, zei mijn grootvader altijd. In de meeste gevallen had hij gelijk. Vorige week lazen we weer zo’n bericht: “Loon op Zand kruipt uit een financieel dal, bezuinigingen zijn niet nodig, maar we moeten wel rustig aan doen.” Zo luidt de titel van het artikel in het Brabants Dagblad. Maar als je goed doorleest, zitten we nog midden in het diepe dal. Dat zit zo.  

Eerst het positieve nieuws.

Hoe strooi je zand in de ogen van de lezer? Door eerst te beginnen met positief nieuws. Gesteld werd: “De gemeente is bezig met de eigen werkwijze onder de loep te leggen.” De uitkomst daarvan was wonderbaarlijk: de gemeente moet investeren in de eigen organisatie. De gemeentelijke woordvoerder heeft er lol in en vertelt verder: “het proces om onze organisatie op orde te brengen is echt van start. En dan gaat het om relatief kleine dingen, zoals je thuis alle abonnementen en vaste kosten nog eens door zou nemen.”. De omvang en de aanpak van deze investering in de eigen organisatie wordt niet uitgelegd. De impact kunnen we dus ook niet lezen. Op de totale begroting van de gemeente Loon op Zand van maar liefst 58 miljoen euro per jaar is dan maar de vraag of die paar abonnementen het verschil gaan maken. En wat zijn die organisatorische wijzigingen ? De voorzitter van de raad zei het op 15 juli jl zo: “Dat komt allemaal wel goed”. De raad nam daar genoegen mee. Inmiddels is mij bekend geworden dat het organisatorisch onderzoek en de voorgestelde aanpak (nog) niet is vastgesteld door het college. Dit betekent dan ook dat het onderzoeksvoorstel niet gedeeld hoeft te worden met de raad. Kortom, zo kunnen we alle kanten uit……

Het financiële dal verder in. 

De gemeente houdt zijn hart vast gaat, als het gaat om de jaarlijkse toelage die van het Rijk wordt ontvangen. Zo wordt angstig rekening gehouden met een jaarlijkse korting van circa € 1,5 miljoen. Kleinere gemeenten krijgen minder geld dan grotere gemeenten, terwijl – zo vertelt de gemeentelijke woordvoerder – Loon op Zand er ook nog extra taken bij krijgt. De ogen gaan eindelijk open. Dat is nu precies wat het rapport Berenschot al verklapte. Minder geld uit Den Haag en meer taken. De gemeente spreekt over behoorlijke investeringsprojecten, die eraan komen. Dan hebben we het nog steeds niet gehad over de grote maatschappelijke opgaven, waarover ik sprak in mijn vorige twee bijdragen in dit weekblad. De gemeente lijkt verwonderd over de gang van zaken, maar we weten dit allemaal al. Wat we ook al weten is dat deze kosten nog niet eens in de meerjarenbegroting zijn verantwoord. Kortom, de uitgaven worden de komende jaren bij ongewijzigde omstandigheden veel groter. Ook dat wisten we al. De oplossing ? U raadt het nooit. Daarom wordt – ondanks een sluitende begroting – voor de begroting 2022 in het bericht alvast aangekondigd dat de verhoogde Toeristenbelasting gehandhaafd blijft en dat de WOZ verder stijgt met 2,5%.  Zo stijgt de Algemene Reserve (het gemeentelijk spaarpotje voor nieuwe plannen) van € 1,5 miljoen (stand per 1-1-2021) naar ruim € 8,4 miljoen in de loop van volgend jaar. Maar aan dat bedrag komt de gemeente behoorlijk tekort als zij alle wensen en plannen nog moeten uitvoeren. Hoe denkt het huidige college dit op te lossen ? Het is wel erg gemakkelijk om de burgers van Loon op Zand steeds de portemonnee te laten trekken voor deze struisvogel politiek. Kortom, het financiële dal zijn wij nog lang niet uit…….

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken