Sympathieke actie dorpshuis Loon op Zand kon niet uitblijven

Het kon uiteraard niet uitblijven. Met een burger petitie wordt aan de gemeente gevraagd eerst met een plan te komen, voordat De Wetering wordt gesloopt. Een logisch verzoek ? Nee, eigenlijk een overbodig verzoek. Een dergelijk plan zou er al moeten liggen, toch ? Zondag jl. waren er al meer dan 800 handtekeningen verzameld.   

Lees meer….

Nieuwe partij Toekomstig KLM heeft kandidatenlijst rond: Marten Krikken gekozen tot lijsttrekker

LOON OP ZAND – Toekomstig KLM, de nieuwe politieke partij in Loon op Zand, heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In totaal staan er zeven mensen op de lijst.

Kaatsheuvelnaar en initiatiefnemer van de partij Marten Krikken is gekozen tot lijsttrekker, Arno Coomans uit Loon op Zand staat tweede op de lijst. Daarna volgen Maikel van der Velden, Stijn van Opstal, Margreet Smeets, Lena Stoter en Maarten Verschure.

Hoe staat de gemeente er voor?

Toekomst KLM wil als nieuwe partij inzicht geven hoe Loon op Zand er als gemeente voor staat, zowel organisatorisch als financieel. ,,Al meer dan 15 jaar zien burgers dat ervaren ambtenaren wegvliegen naar andere gemeenten en dat de lokale belastingen tot de hoogste in de regio behoren”, zegt Krikken. De partij maakt zich daar zorgen over. ,,De kwaliteit en de betaalbaarheid van onze gemeentelijke dienstverlening komt steeds meer in het gedrang.”

Bureau Berenschot dat onderzoek deed naar de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand oordeelde vorig jaar dat ‘niets doen geen optie is’. Loon op Zand heeft volgens het bureau een aantal keuzes: zelfstandig blijven maar dan wel fors investeren in de eigen organisatie, herindeling, opsplitsing of meer gaan samenwerken met andere gemeenten.

 Zelfstandig blijven

De gemeenteraad van Loon op Zand besloot in juli zelfstandig te blijven, in ieder geval voorlopig.  Begin 2024 wordt geëvalueerd of die keuze verstandig was.

Toekomstig KLM is opgericht om te helpen deze keuze straks goed te kunnen maken, zegt Krikken. ,,De evaluatiecriteria zijn nog niet beschreven. Wij willen, tot aan het evaluatiemoment, om de maand bij elkaar komen, met burgers en politiek, om met elkaar tot die criteria te komen. Dan wordt vanzelf duidelijk wat zelfstandig blijven kost en welke voordelen het biedt om samen te gaan met een andere gemeente.”

Link naar het originele artikel: https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/nieuwe-partij-toekomstig-klm-heeft-kandidatenlijst-rond-marten-krikken-gekozen-tot-lijsttrekker~a1bfd391/

Partij programma Toekomstig KLM

De gemeente Loon op Zand zit in zwaar weer. De belastingdruk is hoog, terwijl de gemeente weinig geld over heeft voor nieuw beleid. Er is veel onduidelijkheid over de toekomst: kan de gemeente alle nieuwe taken aan?

Duidelijkheid over de bestuurlijke toekomst

Er komt veel op ons af en we moeten ons dus afvragen of wij dit allemaal kunnen blijven betalen. Wij willen daarom in 2024 een heldere en duidelijke evaluatie uitvoeren. Deze evaluatie voeren we uit aan de hand van controleerbare feiten en heldere, voor iedereen te begrijpen criteria, zoals die in het rapport van Berenschot (2021) zijn uitgelegd en waarover de gemeenteraad op 15 juli 2021 besloot pas in 2024 te evalueren.

Volkspartij voor alle burgers van Loon op Zand

Toekomstig KLM stelt een betaalbare gemeente met goede service centraal. Onze partij is niet ‘links’ en niet ‘rechts’. Wij zijn er voor iedereen. Wij willen samenwerken met burgers, ondernemers, kennisinstellingen en verenigingen om onze gemeente mooier en beter te maken.

Een heldere keuze voor de toekomst

Uiterlijk in 2026 wil Toekomstig KLM samen met alle burgers en de gemeenteraad een duidelijke richting bepalen voor de doorontwikkeling van onze gemeente Loon op Zand. Onze kernboodschap: de gemeente moet voor u betaalbaar zijn en goede service leveren.   

Onze werkwijze

Is onze gemeente klaar voor de toekomst? Dat zal nog moeten blijken.

In ieder geval zijn er 4 belangrijke vragen waarover Toekomstig KLM zich het hoofd breekt.

>>         Kan de gemeente Loon op Zand de grote problemen aan?

>>         Hoe zit het met de bestuurskracht en de bestuurlijke toekomst?

>>         Kan de gemeente de komende jaren een betaalbare dienstverlening garanderen?

>>         Voldoet de dienstverlening ook blijvend aan de wensen en behoeften van de burger?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het nodig om inzicht te krijgen in de beschikbare financiële middelen en mogelijkheden. Dat is zeker van belang nu bekend is dat de rijksoverheid onze gemeente elk jaar € 1,5 miljoen kort. Ingrijpende keuzes zullen nodig zijn nu er steeds minder geld beschikbaar komt voor nieuw beleid. De meerjarenbegroting is bovendien nogal wankel.

Toekomstig KLM vindt dat Loon op Zand behoefte heeft aan bestuurders met visie, die daar hun daden op afstemmen. Wij staan klaar om samen met de andere politieke partijen zorgvuldig te kijken hoe de toekomstige taken uitgevoerd kunnen worden. Kan dat als zelfstandige gemeente of is het beter om breder samen te werken of te fuseren?

Toekomstig KLM gaat het echt anders doen. We willen dat de raad over alle mogelijke onderwerpen met de inwoners in gesprek gaat, zodat besluiten op een groot draagvlak kunnen rekenen. We zullen duidelijk uitleggen wat de besluiten voor onze inwoners betekenen. Daarbij staan we ook voor een open discussie met de inwoners en de andere partijen over de organisatie, dienstverlening, financiële positie en bestuurskracht van de gemeente. We doen zelf onderzoek en overleggen om zicht te krijgen op de vitaliteit en daarmee ook op de toekomst van Loon op Zand.

Bij het evaluatiemoment van 2024 zijn onder meer de volgende zaken voor Toekomstig KLM belangrijke randvoorwaarden.

1. Toekomstbestendigheid

Toekomstig KLM maakt zich ernstige zorgen over:

 1. Huidige programmabegroting 2022-2025, inclusief de aanpak van de grote maatschappelijke problemen
 2. Huidige bestuurskracht en de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand
 3. Toekomstige kwaliteit van de dienstverlening
 4. Communicatie

In de komende jaren zal het aantal maatschappelijke taken dat op het bordje van de gemeente wordt gelegd alleen maar groeien. Dat kost geld en energie. Naast het feit dat de gemeente Loon op Zand door de rijksoverheid met maar liefst € 1,5 miljoen structureel per jaar wordt gekort, zullen er enkele tientallen miljoenen benodigd zijn in de komende tien jaar om de maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Omgeslagen naar de financiële vertaling op jaarbasis betekent dat voor een gemeente als Loon op Zand al gauw een blijvende financiële belasting van 10% op de jaarbegroting. Wie gaat dat betalen ? Het gemeentebestuur schuift deze hete aardappelen maar steeds voor zich uit. Maar het rapport Berenschot van 2021 is onverbiddelijk: “Niets doen is geen optie”.

Juist NU is het van groot belang dat de gemeente Loon op Zand in de komende jaren zicht krijgt op de eigen portemonnee. Dat betekent dat we planmatiger en  efficiënter moeten leren omgaan gaat met de beschikbare middelen en mogelijkheden. Niet alleen is het inzicht belangrijk voor de gemeente zelf, maar ook voor onze burgers en bedrijven. Want zonder dat inzicht weet niemand of de kwaliteit van de dienstverlening betaalbaar blijft. Dit stelt de gemeente Loon op Zand voor ingrijpende keuzes, want één ding is zeker: bij ongewijzigd doorgaan is er steeds minder geld beschikbaar voor nieuw beleid.

Een sterke en vitale gemeente is een gemeente, die in staat is zelf haar beleid te bepalen en de opgelegde wettelijke taken te vervullen. In de visie van Toekomstig KLM wordt een sterke gemeente niet uitsluitend bepaald door het aantal inwoners, maar krijgt hij vorm door een bestuur, die een visie heeft, en deze visie omzet in daden. Als Toekomstig KLM gaan we in de gemeenteraad gaan wij zorgvuldig kijken hoe we de taken uitvoeren.

Toekomstig KLM heeft een alternatief !

Toekomstig KLM gaat het echt anders doen. Beslissingen komen in samenspraak tot stand. De raad gaat intensiever met de inwoners in gesprek. Niet alleen over onderwerpen van hun eigen dorp of wijk, maar ook over onderwerpen, die de gemeentegrenzen overschrijden.  

We kijken naar:

 1. Meer betrokkenheid van de burger door uit te leggen wat er daadwerkelijk gebeurt binnen de gemeenteraad;
 2. Burger betrekken door het vragen van een mening;
 3. Kritisch stilstaan bij complexe vraagstukken, die misschien een andere aanpak behoeven. Is Loon op Zand capabel om de huidige samenwerking met diverse omliggende gemeenten voldoende naar eigen hand te zetten ? Vragen, die helpen bij de discussie en uiteindelijk bij de evaluatie in 2024:
 4. Draagt samenwerking bij aan een oplossing ?
 5. Is onze besluitvorming te stroperig ?
 6. Lukt het ons om altijd open en helder te communiceren over ons beleid ?
 7. Hebben we voldoende capaciteit ?
 8. Hebben we voldoende kwaliteit in huis ?
 9. Kan transparantie in de processen gehandhaafd blijven ?
 10. Passende bestuurlijke en organisatorische structuur.

Nadenken over een zelfstandige-, samenwerkende-, of samenvoegende gemeente:

 1. College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad hebben de kennis en de vaardigheden om lastige vraagstukken op te lossen
 2. De rijksoverheid vindt dat gemeenten goed moeten nadenken over hun zelfstandigheid
 3. Kan een gemeente alléén blijven bestaan, door constante hulp van regionale partners ?
 4. Zo niet, is dan samenvoegen of herindeling misschien een betere keuze ?
 5. Het is noodzakelijk om op korte termijn een open discussie te voeren. Niet alleen tussen politieke partijen in de gemeenteraad, maar ook samen met de inwoners

Wat willen we bereiken:  

 1. Als lokale volkspartij, de schakel zijn tussen alle kerkdorpen;
 2. Uiterlijk in 2023 becijferen van gemeentelijke wensen en maatschappelijke opgaven;
 3. Uiterlijk in 2024 concreet zicht hebben op de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de gemeente Loon op Zand;
 4. Zonder resultaat geen recht van spreken: daarom willen wij uiterlijk eind 2025, dus vóór de volgende verkiezingen, samen met de burgers en de raad, een eensluidend beeld hebben over het besluit van onze bestuurlijke toekomst van Loon op Zand. Waarom is dat zo belangrijk ? Omdat dan de nieuw gekozen gemeenteraad uitvoering kan geven aan dat besluit. Dat geeft rust en duidelijkheid.

2. Bestuurskracht & Financiën

Om de evaluatie in 2024 op een transparante manier te voeren brengt Toekomstig KLM de toekomstige kostenstructuur van alle lopende en toekomstige belangrijke investeringsprojecten en maatschappelijke opgaven van de gemeente in beeld. Dit met het doel om aan de hand van het kostenplaatje een beeld te krijgen van het daarbij meest passende organisatorisch plaatje en de bestuurskracht.

Door deze werkwijze streeft Toekomstig KLM om in de gemeenteraad draagvlak te krijgen voor een gezamenlijke visie naar de toekomstbestendigheid en bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. Toekomstig KLM streeft op basis van controleerbare feiten naar een voor alle partijen onbetwistbaar financieel model, welke deel uitmaakt van het evaluatiekader in 2024.

3. Betaalbare en goede zorg (Sociaal domein / vrijwilligerswerk & verenigingen)

De Participatiewet (Betaald werk voor iedereen), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (ondersteuning van zorgvraag) en de Jeugdzorg zijn belangrijke zorgtaken van onze gemeente.

Door de overheveling van deze taken door het Rijk aan gemeenten, is in één klap het huishoudboekje van veel gemeenten behoorlijk vergroot. Inmiddels heeft Loon op Zand de taken behoorlijk goed geïmplementeerd, maar zal het nodig zijn de verder uitdijende zorgvraag nauw te blijven bewaken. Ook het rapport Berenschot spreekt over de noodzaak om (financieel) grip te houden op het sociale domein. Naast deze grip verdienen de toenemende vergrijzing en de opkomst van psychosociale klachten van veel burgers/jongeren, welke al dan niet Corona gerelateerd zijn, de (zorg) aandacht van de politiek.

Het vinden van een goede balans tussen het behandelen van de zorgvraag en de daarvoor beschikbare middelen, vraagt om een effectieve manier van werken en efficiënte samenwerkingsverbanden. In onze uitwerking naar het optimaliseren van bestuurskracht zal dit een prominent onderwerp worden. De trends en de laatste lokale ontwikkelingen maken deel uit van de analyse, welke als basis dient voor een robuuste aanpak. Speciale aandacht verdient de mantelzorger. Deze steeds groter wordende en belangrijke groep van zorgverleners mag niet over het hoofd worden gezien in het lokale zorgbeleid. Zij vormen in veel gevallen de kurk waar de zorg op drijft. Toekomstig KLM onderzoekt hoe deze doelgroep meer in het zonnetje kan worden gezet.

Vrijwilligers en verenigingen

De gemeente Loon op Zand heeft een bloeiend verenigingsleven. Dat is belangrijk bezit en dat moeten we koesteren. Toekomstig KLM erkent, en herkent dat een bloeiende verenigingsleven het cement is van de samenleving. Zij zorgen voor binding. In de loop van de tijd zien we tegelijkertijd ook dat verenigingen ‘oude’ overheidstaken tot zich nemen. De privatiseringsoperaties van de voetbalverenigingen liggen nog vers in het geheugen en de kinderopvang krijgen nu dan ook steeds meer middelen.

Deze ontwikkelingen hebben voordelen en nadelen. Toch steunt Toekomstig KLM deze trend, mits er vooraf ook goede afspraken worden gemaakt tussen gemeente en de betreffende vereniging. Dat is namelijk belangrijk omdat van de verenigingen wordt verwacht dat zij hun vrijwilligers ook blijven stimuleren. Verenigingen kampen met een terugloop van vrijwilligers. Het helpt dus niet als de gemeente onder druk van tegenvallende financiën de kraan naar deze belangrijke bron van lokale binding in de samenleving onder druk zet.

 4. Een levendige, vitale en groene (woon)omgeving

Medio 2022 wordt naar verwachting de Omgevingswet van kracht. Deze compleet nieuwe wet bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Deze wet is ook een voorbeeld van decentralisatie ofwel het overhevelen van bevoegdheden van Rijk naar gemeenten. Van Loon op Zand wordt verwacht integraal omgevingsbeleid te voeren en keuzes te maken met en voor de samenleving. Keuzes die niet enkel ruimtelijke gevolgen hebben, maar ook sociale en economische. Herstructurering en inbreidingsgebieden, waarbij de herstructurering (sloop van bestaande gebouwen) de planvorming met betrekking tot de sociale en economische ontwikkeling van het gebied ook moet ondersteunen. Een recent voorbeeld is de herstructurering van De Wetering in Loon op Zand. Hoewel de functies binnen dit plangebied niet wezenlijk veranderen, staat de exploitatie, en daarmee de economische ontwikkeling,  volop ter discussie. De gemeente moet in staat zijn dit soort projecten in de toekomst soepeler en in samenspraak met bewoners en ondernemers projectmatiger te kunnen aansturen. Dat vereist planmatige en projectmatige competenties van projectleiders, maar ook kennis van economische drijfveren van gesprekspartners.

Door Toekomstig KLM zal de inwerkingtreding van de Omgevingswet volop worden betrokken bij het evaluatie moment in 2024. Toekomstig KLM ziet in deze wet een belangrijke kentering in de aanpak van de gemeente naar haar burgers. De gemeente zal meer betrokkenheid aan de dag moeten leggen bij de hulpvragen vanuit de burgers. Het inleven in de hulpvraag vraagt om steeds meer competenties op het gebied van het interdisciplinair benaderen van complexe vraagstukken. De organisatie zal in de zoektocht naar een robuust governance model mee moeten groeien.

In dit opzicht stimuleert Toekomstig KLM marktinitiatieven en gemeentelijke initiatieven, die gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk van duurzame woningen, die aansluiten bij woonwensen én woningen die bestendig zijn in verschillende levensfasen. Voor alle burgers is wonen een basis behoefte. Omdat de woonwensen van inwoners de basis vormen van gemeentelijk beleid, is daarvoor dus ook kennis benodigd van wat de gesprekspartner beweegt. En dat maakt de cirkel rond door als gemeente open te staan voor de inzichten, wensen en behoeften van diezelfde burger.

Loon op Zand moet meer inzetten op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen veilig kunnen opgroeien en burgers kunnen terugvallen op voorzieningen die het ouder worden ondersteunen. Ten slotte kan een actief doelgroepenbeleid voor starters en senioren sneller aan de lokale hulpvraag tegemoet komen. Samenwerking met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars blijft daarom ook noodzakelijk.

Ten slotte is het vanzelfsprekend dat bij nieuwbouw alle woningen energieneutraal zijn. Er moet in de komende raadsperiode een plan worden ontwikkeld hoe Loon op Zand denkt te voldoen aan de beoogde energietransitie maatregelen. De meerjarenverplichtingen van de gemeente worden betrokken bij de meerjarenbegroting.

 5. Onderwijs, Sport & Cultuur

In de visie van Toekomstig KLM heeft de openbare bibliotheek een blijvende positie nodig in onze gemeente. Niet alleen als informatiepunt, maar ook voor het organiseren en ondersteunen van culturele en educatieve activiteiten. Weliswaar wordt door anderen hiertegen ingebracht dat de digitalisering zorgt voor het uithollen van de oorspronkelijke functie van de bibliotheek. Dat is deels waar, omdat aangetoond is dat de bibliotheek ook een verzamelplaats is voor mensen om elkaar te ontmoeten of zich even terug te trekken om rustig te overpeinzen en te lezen. Daarmee raken we een aandachtsveld voor cultuur dat vaak onderbelicht blijft in de politiek, maar waardevol is voor de burgers.

Een ander aspect van cultuur betreft kunst in zijn algemeenheid en amateurkunst in het bijzonder. Dit laatste zien wij als een expressie van vrijetijdsbesteding maar vooral in toenemende zin als dagbesteding binnen de zorg. Dit raakt een belangrijke functie van het steeds weer zoeken naar zingeving van het bestaan en moet daarom naar ons oordeel blijvend worden gestimuleerd.

Volledig in de lijn van het Berenschot rapport zijn ook van mening dat cultuur in de gedachtegang van behoud van erfgoed en sociale cohesie bijdraagt aan de leefbaarheid van de eigen omgeving. In die zin pleit Toekomstig KLM voor behoud van groene wijken in de gemeente en fris basisonderwijs in alle kernen. Dus zeker ook voor het behoud van OBS De Start in De Moer.

Sportbeleid

Met het voortschrijden van de Corona pandemie wordt ook duidelijk hoe belangrijk sporten is. Het versterkt het menselijk lichaam en je wordt weerbaarder. Het belang van sporten behoeft geen toelichting.  In onze gemeente zien we ook verschillende sportverenigingen. Sportbeleid komt ook terug in accommodatiebeleid. We kunnen trots zijn op De Werft en hopelijk binnenkort ook op De (nieuwe) Wetering. Toekomstig KLM ziet de gemeente hierbij als (facilitaire) kennispartner optreden met betrekking tot de samenwerking tussen verengingen.

Het ideale sportbeleid dient in de opvatting van Toekomstig KLM ook te raken aan gezondheidsbeleid. Het is een feit dat de samenleving sterk vergrijst en daardoor meer kwetsbare groepen ontstaan met voor hen specifieke leefstijl aandoeningen en ouderdomsgebreken. Het leggen van verbindingen tussen zorg en sport dient op een verstandige wijze te gebeuren, waarmee Toekomstig KLM vooral bedoelt dat lokale maatregelen in de zorg niet drempelverhogend moeten werken voor de sportbeoefening.

6. Economische ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Of we het nu willen of niet, maar inmiddels zitten we midden in de zogeheten derde industriële revolutie. Slimme apparaten die data verzamelen en onderling zijn verbonden via internet, maken het mogelijk om de economie en de samenleving efficiënter, zuiniger en duurzamer te laten functioneren. Consumptie, productie, recycling, logistiek; gebruikers en makers van grondstoffen, energie en eindproducten – ze zijn steeds meer verbonden en delen (verrijkte) gegevens via sensoren en software. Veel van deze ontwikkelingen worden bovenlokaal geregisseerd, ofwel als gemeente overkomt het ons. Maar het zou onverstandig zijn om onze ogen te sluiten voor de mogelijkheden van deze nieuwe uitdagingen.

Loon op Zand hoeft zich niet op te werpen als high tech gemeente. Daar hebben we andere regio voor. De kracht van Loon op Zand zit in de leisure. De visie van Toekomstig KLM is deze kracht verder te benutten. Niet door een loket te openen om informatie door te schuiven, maar te beginnen met een krachtige visie en profiel van de gemeente te schetsen waar je naar toe wilt. Gebruik daarvoor de kennis en kunde van ondernemers. Maak gebruik van de locaties van de kerkdorpen en gebruik de natuurwaarden op een verstandige manier om het economische weefsel van onze gemeente in een logische samenhang te ontwikkelen. De gemeente als facilitator van economische plannen. Kortom meer publiek private samenwerkingen (PPS). Dat leidt tot meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid en dus ook tot meer plaatselijke koopkracht en inkomen. Maar ook tot meer herkenbaarheid van Loon op Zand als dienstverlenende gemeente. De inzet van Toekomstig KLM is om samen met ondernemers een meerjarige leisure visie te ontwikkelen met een concrete stip op de horizon. Betrek bij de operationele werkelijkheid daar de ‘Social Return’ bij ofwel mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Hoe doen wij dat ? Door ondernemers te laten inzien dat het menens is bij de gemeente Loon op Zand. Vertrouwen ontstaat door te zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Bij veel ondernemers heeft dat vertrouwen een deuk opgelopen. Dat betekent dat aan de kant van de gemeente ook een herkenbare senior profiel met ondernemerstaal nodig is, die op basis van een Economische Plan ontwikkelruimte krijgt. Door bij marktpartijen ideeën op te halen, krijg je inzicht in wat speelt. Het omzetten van ideeën in levensvatbare ondernemersplannen is een vak apart. De gemeente kan de ondernemer steun bieden door het publiekrechtelijk instrumentarium ten dienste te laten staan van de ondernemer. Deze werkwijze is voor deze gemeente behoorlijk nieuw, maar zal toch ook bij de invoering van de Omgevingswet gemeengoed moeten worden. Zelfs herstructureringsprojecten, zoals De (nieuwe) Wetering, passen in deze aanpak door juist met ondernemers te zoeken naar oplossingsrichtingen die de financiële haalbaarheid van een project naderbij brengen (scope verruiming of value capturing). Organisaties als Midpoint Brabant (daar betalen wij al voor!) kunnen de gemeente helpen met deze aanpak.

Ten slotte heeft de gemeente de laatste jaren behoorlijk geïnvesteerd in het centrum van Kaatsheuvel. Dat is een mooie opsteker voor onze winkeliers. Ook zij spinnen garen bij een sterk leisure profiel, omdat de plaatselijke toerist geneigd zal zijn de centra van de dorpen aan te doen als de aantrekkingskracht daarvoor aanleiding geeft. Het kosteloos parkeren is ook onderscheidend en heeft toch een magneetwerking op de klant vanuit een zekere noordelijke gemeente. In dat opzicht is dus een Economisch Plan een alomvattend plan, die door de samenhangende beschouwing versterkend werkt. Loon op Zand heeft er recht op. Wij hebben er allemaal recht op. Een plaatselijke economie die op rolletjes loopt, is als olie die vastgeroeste mechanismen tot nieuw leven brengt

7. Klimaat maatregelen

Het landelijke Klimaatakkoord voorziet erin dat de CO₂ emissie in 2030 moet zijn gehalveerd. Het Klimaatakkoord zit vol met afspraken over duurzaam voedsel, transport, wonen en werken. Gemeenten gaan volgens dit akkoord een centrale rol spelen in de advisering over energievoorziening. Zo moet ook Loon op Zand een regierol gaan invullen bij het aardgasvrij maken van de woningen. Burgers moeten met vragen kunnen aankloppen en eventuele subsidiepotten zullen ingericht moeten worden. Kortom, onze gemeente zal expertise moeten opbouwen en regie moeten nemen. In de meerjarenplanning ziet Toekomstig KLM dit aspect in het geheel nog niet ingevuld. En dat baart ons ernstig zorgen.

Enkele vooruitstrevende gemeenten zijn reeds begonnen  om hele wijken van het gas af te halen, uiteraard met miljoenen euro’s aan subsidie. Ze worden “proefwijken” genoemd, “om ervan te leren”. Het Planbureau van de Leefomgeving heeft deze projecten op kosten en doelmatigheid beoordeeld en kan geen enkel project als geslaagd beoordelen. Samen met het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft het bureau aan dat gemeenten de kosten voortdurend te laag inschatten en de opbrengsten te hoog. Voorlopig wordt geraamd dat woonhuizen van het gas af halen gemiddeld per woning 40- 45.000 euro gaat kosten. Welke inwoners van onze gemeente kunnen en/of willen dat gaan betalen? Daar bovenop moet nog een veelvoud van dat bedrag betaald gaan worden voor het vervangen van het ondergrondse infrastructuur.

Onze buurgemeente Dongen is één van die vooruitstrevende gemeenten, die er achter is gekomen dat er veel geld gemoeid is met deze operatie. In december 2021 heeft de Dongense gemeenteraad een motie aangenomen, welke naar elke gemeente in Nederland is verzonden. Daarin wordt aangegeven dat de rijksoverheid snel duidelijk moet maken hoeveel structurele middelen alle gemeenten krijgen, zodat zij uitvoering kunnen geven aan de warmtevisie.

Toekomstig KLM pleit ervoor om direct na de verkiezingen met planvorming te beginnen. Dit onderwerp leent zich er bij uitstek voor om samen met burgers opgepakt te worden. Het mobiliseren van een werkbare klankbordgroep, die ook een daadwerkelijke taak krijgt op het gebied van adviseren is geen overbodige luxe. Het coördineren van dit onderwerp begint met het inrichten van een herkenbaar (digitaal) loket voor de burger en het intensiveren van de samenwerking met het vertrouwde Energiecollectief Loon op Zand (EcLoZ).

Dit werkdomein zal in de komend decennia veel expertiseopbouw verlangen. Toekomstig KLM pleit ervoor voor dit belangrijke onderwerp bij aanvang eigen professionals aan te trekken en de kennisopbouw van beging af aan te borgen. Naast het beschrijven waaruit de aanpak in onze gemeente zal bestaan, is het opmaken van een kosten/baten analyse voor Toekomstig KLM essentieel. Die is nodig voor het becijferen van de inzet van de meerjarenplanning waarvan Toekomstig KLM in 2024 een zo’n compleet beeld wil overleggen.

Nieuwe politieke partij Toekomstig KLM komt eraan.

Even voorstellen…

Eind 2021 is Toekomstig KLM als nieuwe politieke partij geboren. KLM staat voor de beginletters van de mooie kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand. De partij is opgericht door Marten Krikken, voormalig raadslid in Loon op Zand. Samen met twintig mensen was al snel de conclusie getrokken dat Loon op Zand recht heeft op een eerlijke weergave van de toekomstige werkelijkheid van onze gemeente. Daar gaan we de komende twee jaren aan werken. Samen met u, de andere politieke partijen en alle betrokkenen.

Waarom noodzakelijk

Zoals u weet heeft begin vorig jaar het bureau Berenschot – op verzoek van de gemeenteraad zelf – een rapport uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Dat rapport was en is vrij duidelijk in de analyse. De gemeente gaat moeilijke tijden tegemoet met grote maatschappelijke opgaven, zoals het gasloos maken van de gemeente, klimaatadaptatie maatregelen, mobiliteitsvraagstukken, het geschikt maken van woonconcepten voor jong en oud en de implementatie  van diverse ingrijpende wetgevingen, waaronder de omgevingswet. Al deze projecten vereisen een behoorlijke voorbereiding in tijd en geld. In de begroting van 2022 zijn van de meeste zaken nog geen dubbeltje begroot in de komende 5 jaren planning, terwijl de gemeenteraad medio vorig jaar heeft besloten het Berenschot rapport pas in 2024 te evalueren. Op basis waarvan dan ?

Toekomstig KLM

De bestuurlijke toekomst van onze gemeente gaat ons allemaal aan. Zodra het even moeilijk wordt, dan zien we dat het mis gaat. Kijk maar naar de financiële overschrijding van De Werft en de financiële klucht van De (nieuwe) Wetering. Het maken van strakke afspraken op projectniveau is een moeilijke zaak. Met de aankomende extra tientallen miljoenen euro’s die gemoeid zijn in de komende tien jaar is het zaak dat we in 2024 ook de juiste cijfers bij de evaluatie gaan betrekken. Dat gaat Toekomstig KLM doen. Thematisch pakken we dit op in de komende jaren. Samen met belangstellenden bereiden we de thema’s voor en presenteren wij de feiten op de politieke agenda, zodat de evaluatie vanuit alle invalshoeken kan plaatsvinden.

Geïnteresseerd in onze aanpak ?

Bent u of jij  geïnteresseerd in onze aanpak en werkwijze ? Wij nodigen alle belangstellenden van harte om naar onze politieke bijeenkomst te komen op woensdag 23 februari om 19:30 uur in ’t Maoske. Dat wil zeggen als er tegen die tijd geen Corona beperkende maatregelen zijn. Dat laten we nog even weten in de bijdrage van Moerassigheden van die week. T.b.v. van zaal accommodatie graag uw belangstelling mailen naar mkrikken@toekomstigklm.nl.  Wilt u meer weten of misschien zelfs deel uitmaken van de kandidaten, bel mij even, Marten Krikken, tel: 06-53296415

Nieuwe politieke partij Toekomstig KLM komt eraan

Even voorstellen…

Eind 2021 is Toekomstig KLM als nieuwe politieke partij geboren. KLM staat voor de beginletters van de mooie kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand. De partij is opgericht door Marten Krikken, voormalig raadslid in Loon op Zand. Samen met twintig mensen was al snel de conclusie getrokken dat Loon op Zand recht heeft op een eerlijke weergave van de toekomstige werkelijkheid van onze gemeente. Daar gaan we de komende twee jaren aan werken. Samen met u, de andere politieke partijen en alle betrokkenen.

Waarom noodzakelijk

Zoals u weet heeft begin vorig jaar het bureau Berenschot – op verzoek van de gemeenteraad zelf – een rapport uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Dat rapport was en is vrij duidelijk in de analyse. De gemeente gaat moeilijke tijden tegemoet met grote maatschappelijke opgaven, zoals het gasloos maken van de gemeente, klimaatadaptatie maatregelen, mobiliteitsvraagstukken, het geschikt maken van woonconcepten voor jong en oud en de implementatie  van diverse ingrijpende wetgevingen, waaronder de omgevingswet. Al deze projecten vereisen een behoorlijke voorbereiding in tijd en geld. In de begroting van 2022 zijn van de meeste zaken nog geen dubbeltje begroot in de komende 5 jaren planning, terwijl de gemeenteraad medio vorig jaar heeft besloten het Berenschot rapport pas in 2024 te evalueren. Op basis waarvan dan ?

Toekomstig KLM

De bestuurlijke toekomst van onze gemeente gaat ons allemaal aan. Zodra het even moeilijk wordt, dan zien we dat het mis gaat. Kijk maar naar de financiële overschrijding van De Werft en de financiële klucht van De (nieuwe) Wetering. Het maken van strakke afspraken op projectniveau is een moeilijke zaak. Met de aankomende extra tientallen miljoenen euro’s die gemoeid zijn in de komende tien jaar is het zaak dat we in 2024 ook de juiste cijfers bij de evaluatie gaan betrekken. Dat gaat Toekomstig KLM doen. Thematisch pakken we dit op in de komende jaren. Samen met belangstellenden bereiden we de thema’s voor en presenteren wij de feiten op de politieke agenda, zodat de evaluatie vanuit alle invalshoeken kan plaatsvinden.

Geïnteresseerd in onze aanpak ?

Bent u of jij  geïnteresseerd in onze aanpak en werkwijze ? Wij nodigen alle belangstellenden van harte om naar onze politieke bijeenkomst te komen op woensdag 23 februari om 19:30 uur in ’t Maoske. Dat wil zeggen als er tegen die tijd geen Corona beperkende maatregelen zijn. Dat laten we nog even weten in de bijdrage van Moerassigheden van die week. T.b.v. van zaal accommodatie graag uw belangstelling mailen naar mkrikken@toekomstigklm.nl . Wilt u meer weten of misschien zelfs deel uitmaken van de kandidaten, bel mij even, Marten Krikken, tel: 06-53296415.

Hier staat Toekomstig KLM onder meer voor:

Natuurlijk heeft Toekomstig KLM als nieuwe partij in de gemeente Loon op Zand overal een mening over. Maar in de komende raadsperiode (2022-2026) zetten we sterk in op onderstaande zes punten.

1) Toekomstbestendig gemeente
Is onze gemeente klaar voor de toekomst? Dat zal nog moeten blijken.
Toekomstig KLM maakt zich daar zorgen over.
Kan de gemeente Loon op Zand de grote problemen aan?
Hoe zit het met de bestuurskracht en de bestuurlijke toekomst?
Kan de gemeente de komende jaren een betaalbare en kwalitatief goede dienstverlening garanderen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het nodig om inzicht te krijgen in de beschikbare financiële middelen en mogelijkheden. Dat is zeker van belang nu bekend is dat de rijksoverheid onze gemeente elk jaar € 1,5 miljoen kort. Ingrijpende keuzes zullen nodig zijn nu er steeds minder geld beschikbaar komt voor nieuw beleid. De meerjarenbegroting is bovendien nogal wankel.

Toekomstig KLM vindt dat Loon op Zand behoefte heeft aan bestuurders met visie, die daar hun daden op afstemmen. Wij staan klaar om samen met de andere politieke partijen zorgvuldig te kijken hoe de toekomstige taken uitgevoerd kunnen worden. Kan dat als zelfstandige gemeente of is het beter om breder samen te werken of te fuseren?

Toekomstig KLM gaat het echt anders doen. We willen dat de raad over alle mogelijke onderwerpen met de inwoners in gesprek gaat, zodat besluiten op een groot draagvlak kunnen rekenen. We zullen duidelijk uitleggen wat de besluiten voor onze inwoners betekenen. Daarbij staan we ook voor een open discussie met de inwoners en de andere partijen over de organisatie, dienstverlening, financiële positie en bestuurskracht van de gemeente. We doen zelf onderzoek en overleggen om zicht te krijgen op de vitaliteit en daarmee ook op de toekomst van Loon op Zand.

2) Betaalbare en goede zorg
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van belangrijke zorgtaken (Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg). De zorgvraag dijt verder uit. De noodzaak om grip te houden op de zorgtaken wordt steeds groter. Dit vraagt om een effectieve manier van werken en doeltreffende samenwerkingsverbanden. Wij gaan ons daar sterk voor maken. Hetzelfde geldt voor mantelzorgers. We zullen onderzoeken hoe mantelzorgers meer in het zonnetje gezet kunnen worden. Extra aandacht is nodig voor de toenemende vergrijzing en mensen met psycho-sociale problemen (inclusief de gevolgen van de Corona-pandemie).

3) Een levendige, vitale en groene (woon)omgeving
Medio 2022 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt de wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. De politiek zal doordachte keuzes moeten maken, die gevolgen hebben voor het ruimtelijke beleid en de sociale en economische ontwikkeling. Meer dan ooit is het nodig om plannen te ontwikkelen en uit te voeren in samenspraak met bewoners en ondernemers.

Toekomstig KLM ondersteunt en stimuleert initiatieven die gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dat betekent dat woningbouw moet aansluiten op woonwensen in alle levensfases. Loon op Zand dient dan ook meer in te zetten op levensloopbestendige woonwijken waar kinderen veilig opgroeien en ouderen een beroep kunnen doen op de voorzieningen die zij nodig hebben. Er moet ook meer gebouwd worden voor starters en senioren. En het spreekt voor zich dat alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn. De woonwijken moeten groen blijven of worden.

4) Onderwijs en cultuur
Toekomstig KLM vindt dat de gemeente zich hard moet maken voor het behoud van de openbare bibliotheek. De bieb biedt immers niet alleen informatie en leesvermaak, maar is ook een plek voor ontmoeting of overpeinzing. Dat feit mag zeker niet onderschat worden. Wij pleiten ook voor stimulering van cultuur en (amateur)kunst. Het basisonderwijs in alle kernen heeft frisse schoolgebouwen nodig. Een herkenbare combinatie met kinderopvang wordt toegejuicht. Dat OBS De Start in De Moer behouden moet blijven is voor ons vanzelfsprekend.

5) Economisch profiel markeren en uitdragen
Loon op Zand wil zich graag als een krachtige leisure gemeente (toerisme en ontspanning) profileren. Maar dat kan op de lange duur alleen maar kans van slagen hebben als dit streven wordt verankerd in een uitvoerbare economische visie van de gemeente. Kortom, maak gebruik van de sterkten in onze gemeente en bouw daarop verder. Nodig ondernemers uit met plannen te komen en faciliteer die. Meer publiek private samenwerking (PPS). Toekomstig KLM maakt zich sterk voor het aantrekken van een krachtige projectleider die in samenspraak met ondernemers, gemeente en regio (Midpoint Brabant) de kansen en uitdagingen niet alleen beschrijven, maar vooral ook te verzilveren. Door deze werkwijze ontstaat meer bedrijvigheid en daarmee ook meer zichtbaarheid waar we voor staan.

6) Klimaat maatregelen
De gemeente moet een centrale rol gaan spelen in de advisering over energievoorziening. Dat betekent expertise opbouwen en de regie nemen. Om gedragsverandering bij de burgers ook daadwerkelijk mogelijk te maken, is het beschikbaar stellen van subsidiepotten noodzakelijk. Daarvoor is het weer nodig om het complexe vraagstuk van de energietransitie mee te wegen in de armslag die de gemeente heeft (zie punt 1 Toekomstbestendige gemeente). In dit verband pleit Toekomstige KLM verder voor het opzetten van een klankbordgroep, een (digitaal) loket voor de burgers en intensivering van de samenwerking met het Energiecollectief Loon op Zand.

Terug naar de Schoolbanken

Laatst kreeg ik samen met een groepje leeftijdsgenoten een aantal economische en maatschappelijke vraagstukken onder ogen, die studenten van nu in praktijkstages moeten oplossen. Ondanks dat ons groepje een behoorlijke kennis draagt van deze uitdagingen, kwamen wij snel tot de conclusie dat de aanpak en de presentatie van maatschappelijke opgaven in de loop van de afgelopen 20 jaar behoorlijk complex is geworden. Het dragen van kennis van slechts één vakgebied is nauwelijks meer toereikend. Kennis van het recht, (bedrijfs-)economie, bedrijfskunde, ICT (data analyse) en financiën moeten steeds meer in samenhang worden bezien. Een paar weken geleden volgde ik – op uitnodiging van een Brabantse HBO instelling – een aantal colleges. Veel wijze lessen kwamen voorbij. Een nuttige nieuwigheidje deel ik graag.

Meten is weten, gissen is missen.

In een Bedrijfskunde les werd uitvoerig de noodzaak van het geven van sturing aan projecten toegelicht. Het volgen van de projectresultaten wordt nog altijd gedaan met zogeheten kritieke prestatie-indicatoren: KPI’s. Tot zover weinig nieuws onder de zon. Maar als we willen inzetten op gedragsverandering in een organisatie om daarmee blijvend draagvlak voor de nieuw ontstane situatie te laten ontstaan, dan lijkt het formuleren van KPI’s minder zinvol. Het gaat dan vooral het meten van gedrag beïnvloedende indicatoren ofwel BPI’s, waarbij de B staat voor Behaviour (gedrag). Denk dan bijvoorbeeld aan: motivatie, cultuur en leidinggevende stijl. Vooral organisaties die kwetsbaar zijn vanwege het risico op personeelsverloop, zullen door meer aandacht te schenken aan BPI’s een veiliger en prettiger werkomgeving kunnen laten ontstaan. Ik had – eerlijk gezegd – nog nooit van BPI’s gehoord.

Afsluiting turbulent 2021

Vanwege het Corona spook is helaas in heel Nederland veel van ons leven en ritme ontregeld geraakt. Iedereen heeft daarvan in zijn omgeving zijn eigen sprekende voorbeelden. Het voegt weinig toe om daar een politieke beschouwing op los te laten. Ook het plotselinge vertrek van weer een wethouder uit ons gemeentelijk dagelijks bestuur laten we onbesproken. Namens Toekomstig KLM spreken wij de hoop uit dat Corona vanaf 2022 ons minder gaat lastig vallen. Wij wensen alle lezers van De Duinkoerier prettige feestdagen toe en een goed, maar vooral gezond, begin van het nieuwe jaar. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, partijleider.

Hoera, De (nieuwe) Wetering komt er eindelijk

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 16 december eindelijk dan een besluit genomen. Alles overziende, ondanks nog een groot aantal onbekende variabelen, ondanks een groot aantal aannamen, ondanks dat de werkelijke stichtingskosten niet zeker zijn, ondanks dat nog alle gebruikers van het nieuwe gebouw nog geen akkoord hebben gegeven op hun gebruikersovereenkomst, gaf de raad groen licht voor de aanbesteding.

Een felicitatie waard.

Allereerst de felicitaties aan de Wetering Plan Groep (WPG) en de vele vrijwilligers die zich de afgelopen zes  jaren (sinds de oprichting van de WPG) hebben bezig gehouden met de planvorming. In de beleving van Toekomstig KLM is dit het eerste burgerinitiatief waar een miljoenenbelang mee gemoeid is. De WPG heeft veel tijd en energie gestoken in scenario en concept ontwikkelingen. Zeer ambitieuze plannen tot uitgeklede plannen passeerden in de afgelopen jaren de revue. Zeven jaren zwoegen. De moeite is dan eindelijk beloond. Maar moest het zo gebeuren?

Achilleshiel gemeentelijke slagkracht zichtbaar

Toekomstig KLM heeft al eerder voorspeld dat de politiek het zich niet kon veroorloven dit project af te blazen. Daarvoor is er teveel gebeurd. Het gaat immers om de bouw van het Loons dorpshuis met sportvoorzieningen ,waarover de politiek in 2014 de koek al had aangesneden.  Hoeveel jaar doe je over de planontwikkeling ? Toch geen 6 of 7 jaar ? En wat heb je dan ? Een plan waarin nog veel variabelen niet zijn ingevuld. Wat dat betreft is het zelflerend vermogen van de gemeente gering. Projectervaringen van De Werft en Klavier zijn nauwelijks verwerkt in de projectaanpak van De Wetering. Om een belangrijk investeringsproject als De Wetering in goede banen te leiden, is een stevige regie vanuit de gemeente onmisbaar. Aan de voorkant van projecten moeten de verwachtingen en resultaten worden besproken. Dit is nu pas opgelost door middel van een motie waarin het college opdracht is gegeven om alsnog regie te nemen. Een simpele les van projectmanagement: doe dit altijd vooraf!

De Wetering betrekken bij evaluatie

Al eerder besloot de gemeenteraad om de bestuurlijke toekomst in 2024 te evalueren. Gelukkig zien alle politieke partijen nu ook in dat monitoring van dit project belangrijk is. Toekomstig KLM gaat een stapje verder door ook nieuwe projecten te toetsen aan deze ervaringen. Wij hopen dat de aanbesteding nu zonder blokkades verloopt.  Dat heeft de WPG verdiend. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, Toekomstig KLM

Toekomstig KLM is nieuwe politieke partij in Loon op Zand.

De nieuwe politieke partij heeft een naam gekregen: Toekomstig KLM. De letters KLM geven aan dat de partij niet enkel dienstbaar wil zijn aan één kerkdorp, maar vooral aan alle drie de kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand.

Toekomstig KLM maakt zich zorgen over de bestuurlijke toekomst en de bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. De partij wil in de komende bestuursperiode samen met de gevestigde lokale democratie vooral met controleerbare feiten en concrete stappen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie van 2024. Daartoe heeft de raad al besloten. De sentimenten en mooie woorden spelen in onze werkwijze een ondergeschikte rol aan de waarheidsvinding van de  bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.

Het is de partij vooral een doorn in het oog dat het door de gemeenteraad zelf gevraagde advies over de bestuurlijke toekomst aan het bureau Berenschot nauwelijks op inhoud is beoordeeld. De raad besloot medio dit jaar om over 2,5 jaar de situatie te evalueren. Maar niemand weet waarop die evaluatie is gebaseerd. Een steeds groter zichtbaar wordende deel van de ingezetenen van de gemeente begint zich af te vragen of de raad het volledige plaatje wel kan opmaken. Er is al enige tijd een beweging in kerkdorp Loon op Zand gaande om Loon bij Tilburg te voegen. De ingestelde werkgroepen van de “Bestuurlijke Toekomst” zien hun opgeleverde rapporten niet terug op de politieke agenda. Er moet echt wat gebeuren dus!

Daarom zal Toekomstig KLM samen met de burgers en de lokale politiek een evaluatie raamwerk voor 2024 voorbereiden. We weten dan allemaal of behoud van zelfstandigheid een echte optie is, zoals de gemeenteraad dat nu uitspreekt. Want vast staat dat behoud van zelfstandigheid verhoogde kosten voor ons burgers meebrengt. En in de opvatting van Toekomstig KLM ligt die keuzemogelijkheid niet bij de politiek, maar bij ons burgers.

Wilt u meer informatie hebben over Toekomstig KLM. U kunt dan contact opnemen met partijleider Marten Krikken. In januari wordt de kandidatenlijst gepresenteerd. Stuur een bericht als je dit interessant lijkt.

“Toekomstig KLM” heet nieuwe politieke partij in Loon op Zand.

De nieuwe politieke partij heeft een naam gekregen: Toekomstig KLM. Op 23 november 2021 besloten de leden de naam van de partij te laten aansluiten bij de denkbeelden die de partij heeft over de lokale democratie. De letters KLM geven aan dat de partij niet enkel dienstbaar wil zijn aan één kerkdorp, maar vooral aan alle drie de kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand.

Toekomstig KLM maakt zich vooral zorgen over de bestuurlijke toekomst en de bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. De partij wil in de komende bestuursperiode samen met de gevestigde lokale democratie vooral met controleerbare feiten en concrete stappen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie van de gemeente in 2024. Daartoe heeft de raad al besloten. De sentimenten en mooie woorden spelen in onze werkwijze een ondergeschikte rol aan de waarheidsvinding van de  bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.

Het is de partij vooral een doorn in het oog dat het door de gemeenteraad zelf gevraagde advies aan het bureau Berenschot over de bestuurlijke toekomst nauwelijks op inhoud is beoordeeld. De raad besloot medio dit jaar om over 2,5 jaar de situatie te evalueren. Maar niemand weet waarop die evaluatie is gebaseerd. Een steeds groter zichtbaar wordende deel van de ingezetenen van de gemeente begint zich af te vragen of de raad het volledige plaatje wel kan opmaken. Er is al enige tijd een beweging in kerkdorp Loon op Zand gaande om Loon bij Tilburg te voegen. De ingestelde werkgroepen van de “Bestuurlijke Toekomst” zien hun opgeleverde rapporten niet terug op de politieke agenda. Er moet echt wat gebeuren dus!

Wat Toekomstig KLM nu voor ogen staat is om in de komende 2 jaar aan de hand van onze toekomstige taken de feiten met alle politieke partijen in kaart te brengen. Daarin laten we ons vooral voeden door betrokken burgers. Op deze wijze wordt de informatie ook daadwerkelijk binnen de raad gebracht en besproken. Daarbij kan dankbaar gebruik worden gemaakt van de al beschikbare informatie uit het rapport Berenschot. De burgers hebben in de vragenlijsten al lang laten zien wat zij belangrijk vinden. Enkele door hen genoemde zaken zijn: een fatsoenlijk groenbeheer passend bij onze toeristische gemeente, een behoorlijk kwaliteitsservice van de gemeente (openstelling en bereikbaarheid) en financiële betaalbaarheid van de diensten. Daarop is geen reactie gekomen van de gemeente. Maar ook de maatschappelijke opgaven (het gasloos worden van de gemeente, klimaat maatregelen, nieuwe woonconcepten voor jong en oud, mobiliteitsvraagstukken en implementatie van de Omgevingswet) zijn niet of nauwelijks opgenomen in de meerjarenplanning van onze gemeente.

Kortom, Toekomstig KLM zal samen met de burgers en de lokale politiek uiterlijk in 2024 klare wijn schenken. We weten dan allemaal of behoud van zelfstandigheid een echte optie is, zoals de hele raad dat nu uitspreekt. Want behoud van zelfstandigheid zal niet zonder offers zijn voor ons burgers. Dat staat vast. En in de opvatting van Toekomstig KLM ligt die keuzemogelijkheid niet bij de politiek, maar bij ons burgers.

Wilt u meer informatie hebben over Toekomstig KLM. U kunt dan contact opnemen met partijleider Marten Krikken, mkrikken@toekomstigklm.nl. In januari wordt de kandidatenlijst gepresenteerd. Stuur een bericht als je dit interessant lijkt.