Organisatie Loon op Zand onder de loep

Al 5 jaar sleutelen aan organisatie. Het (door-)ontwikkelen van organisaties  is een continue taak. Een bestuurder van welke organisatie dan ook, die personeel en organisatie in zijn of haar portefeuille heeft, heeft de handen vol aan het op peil en kundig houden van het eigen menselijk kapitaal.

Alleen al als je kijkt naar de steeds veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, dan kun je als bestuurder druk bezig blijven met de inrichting van de eigen organisatie en het blijvend toetsen aan de toekomstige strategische en operationele opgaven die op je bordje liggen. Dat geldt uiteraard ook voor onze gemeente Loon op Zand.   

De zienswijze van Loon op Zand

Als we turen naar de oorsprong van de lopende organisatieontwikkeling van Loon op Zand, dan lijkt de start te liggen in mei 2019 met een extern onderzoeksrapport. Belangrijkste conclusie uit dat onderzoek was: “het is noodzakelijk om onze organisatie robuuster te maken en ‘rust en ruimte’ te geven om te kunnen groeien. Zo wordt voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen in de wachtstand komen.”. Dat rapport leidde uiteindelijk tot een vervolgdocument in 2020. We praten dan over een periode waarin al sprake was van een hoog ziekteverzuim (9,3%) en 23,4 fte vacatures (medio 2020). De eerste herstel ‘investering’ in 2021 bedroeg al meer dan € 300.000,–. De jaren daarna zou dat al rap meer worden. Vanaf 2022 verstrekt de raad op voorstel van het college jaarlijks aanzienlijke aanvullende middelen voor organisatieontwikkeling, welke structureel in de meerjarenbegroting worden opgenomen. Dat gebeurt via de jaarlijkse begroting. Tot en met 2024 is en wordt ruim € 5,5 miljoen aan dit doel uitgegeven. Waaraan dan ?

Organisatieontwikkeling: Hoe dan ?

Een debat over dit onderwerp heeft de raad gedurende deze jaren nooit gevoerd. Op 3 maart 2023 stelt Toekomstig KLM vragen over het uitvoeringsbudget. Het college zegt een beeldvormende sessie toe. Die komt er op 21 september. Een presentatie over een nieuw functiewaarderingsmodel vult de avond. Daar gaat het Toekomstig KLM niet om. Functiewaardering maakt immers geen onderdeel uit van strategische organisatieontwikkeling. Dat maken we die avond ook duidelijk. Op 3 november 2023 worden door Toekomstig KLM opnieuw verhelderende vragen gesteld, dit maal in relatie tot de begroting 2024. Omdat gerichte antwoorden uitblijven, wordt op ons verzoek nu in de opiniërende vergadering op donderdag 1 februari a.s. eindelijk een debat gehouden.  

Bevoegdheden kwestie

Met de organisatieontwikkeling raken we weer het bevoegdheden vraagstuk als gevoelig onderwerp aan. Het college stelt zich op het standpunt dat het college bevoegd is om de organisatieontwikkeling naar eigen inzicht te doen. Dat onderkent Toekomst KLM wel, maar het beschikbaar stellen van geldmiddelen is een belangrijke bevoegdheid van de raad. Dat betekent dat als de raad na 5 jaar ontwikkelen de vacaturestand alleen maar ziet oplopen naar 44 vacatures en dat veel complexe taken en  projecten nog steeds worden uitgevoerd door externen, dan is er langzamerhand wel wat uit te leggen. Het speelkwartier is ruimschoots voorbij. Toekomstig KLM zal volgende week in dit blad aan de hand van een eigen analyse een mening geven over dit lang lopend verhaal.

Toekomstig KLM zet zich in om de slagkracht van Loon op Zand als geheel in kaart te brengen. Helpt u ons daarmee ? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Arno Coomans & Maikel van der Velden