Hier staat Toekomstig KLM onder meer voor:

Natuurlijk heeft Toekomstig KLM als nieuwe partij in de gemeente Loon op Zand overal een mening over. Maar in de komende raadsperiode (2022-2026) zetten we sterk in op onderstaande zes punten.

1) Toekomstbestendig gemeente
Is onze gemeente klaar voor de toekomst? Dat zal nog moeten blijken.
Toekomstig KLM maakt zich daar zorgen over.
Kan de gemeente Loon op Zand de grote problemen aan?
Hoe zit het met de bestuurskracht en de bestuurlijke toekomst?
Kan de gemeente de komende jaren een betaalbare en kwalitatief goede dienstverlening garanderen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het nodig om inzicht te krijgen in de beschikbare financiële middelen en mogelijkheden. Dat is zeker van belang nu bekend is dat de rijksoverheid onze gemeente elk jaar € 1,5 miljoen kort. Ingrijpende keuzes zullen nodig zijn nu er steeds minder geld beschikbaar komt voor nieuw beleid. De meerjarenbegroting is bovendien nogal wankel.

Toekomstig KLM vindt dat Loon op Zand behoefte heeft aan bestuurders met visie, die daar hun daden op afstemmen. Wij staan klaar om samen met de andere politieke partijen zorgvuldig te kijken hoe de toekomstige taken uitgevoerd kunnen worden. Kan dat als zelfstandige gemeente of is het beter om breder samen te werken of te fuseren?

Toekomstig KLM gaat het echt anders doen. We willen dat de raad over alle mogelijke onderwerpen met de inwoners in gesprek gaat, zodat besluiten op een groot draagvlak kunnen rekenen. We zullen duidelijk uitleggen wat de besluiten voor onze inwoners betekenen. Daarbij staan we ook voor een open discussie met de inwoners en de andere partijen over de organisatie, dienstverlening, financiële positie en bestuurskracht van de gemeente. We doen zelf onderzoek en overleggen om zicht te krijgen op de vitaliteit en daarmee ook op de toekomst van Loon op Zand.

2) Betaalbare en goede zorg
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van belangrijke zorgtaken (Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg). De zorgvraag dijt verder uit. De noodzaak om grip te houden op de zorgtaken wordt steeds groter. Dit vraagt om een effectieve manier van werken en doeltreffende samenwerkingsverbanden. Wij gaan ons daar sterk voor maken. Hetzelfde geldt voor mantelzorgers. We zullen onderzoeken hoe mantelzorgers meer in het zonnetje gezet kunnen worden. Extra aandacht is nodig voor de toenemende vergrijzing en mensen met psycho-sociale problemen (inclusief de gevolgen van de Corona-pandemie).

3) Een levendige, vitale en groene (woon)omgeving
Medio 2022 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt de wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. De politiek zal doordachte keuzes moeten maken, die gevolgen hebben voor het ruimtelijke beleid en de sociale en economische ontwikkeling. Meer dan ooit is het nodig om plannen te ontwikkelen en uit te voeren in samenspraak met bewoners en ondernemers.

Toekomstig KLM ondersteunt en stimuleert initiatieven die gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dat betekent dat woningbouw moet aansluiten op woonwensen in alle levensfases. Loon op Zand dient dan ook meer in te zetten op levensloopbestendige woonwijken waar kinderen veilig opgroeien en ouderen een beroep kunnen doen op de voorzieningen die zij nodig hebben. Er moet ook meer gebouwd worden voor starters en senioren. En het spreekt voor zich dat alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn. De woonwijken moeten groen blijven of worden.

4) Onderwijs en cultuur
Toekomstig KLM vindt dat de gemeente zich hard moet maken voor het behoud van de openbare bibliotheek. De bieb biedt immers niet alleen informatie en leesvermaak, maar is ook een plek voor ontmoeting of overpeinzing. Dat feit mag zeker niet onderschat worden. Wij pleiten ook voor stimulering van cultuur en (amateur)kunst. Het basisonderwijs in alle kernen heeft frisse schoolgebouwen nodig. Een herkenbare combinatie met kinderopvang wordt toegejuicht. Dat OBS De Start in De Moer behouden moet blijven is voor ons vanzelfsprekend.

5) Economisch profiel markeren en uitdragen
Loon op Zand wil zich graag als een krachtige leisure gemeente (toerisme en ontspanning) profileren. Maar dat kan op de lange duur alleen maar kans van slagen hebben als dit streven wordt verankerd in een uitvoerbare economische visie van de gemeente. Kortom, maak gebruik van de sterkten in onze gemeente en bouw daarop verder. Nodig ondernemers uit met plannen te komen en faciliteer die. Meer publiek private samenwerking (PPS). Toekomstig KLM maakt zich sterk voor het aantrekken van een krachtige projectleider die in samenspraak met ondernemers, gemeente en regio (Midpoint Brabant) de kansen en uitdagingen niet alleen beschrijven, maar vooral ook te verzilveren. Door deze werkwijze ontstaat meer bedrijvigheid en daarmee ook meer zichtbaarheid waar we voor staan.

6) Klimaat maatregelen
De gemeente moet een centrale rol gaan spelen in de advisering over energievoorziening. Dat betekent expertise opbouwen en de regie nemen. Om gedragsverandering bij de burgers ook daadwerkelijk mogelijk te maken, is het beschikbaar stellen van subsidiepotten noodzakelijk. Daarvoor is het weer nodig om het complexe vraagstuk van de energietransitie mee te wegen in de armslag die de gemeente heeft (zie punt 1 Toekomstbestendige gemeente). In dit verband pleit Toekomstige KLM verder voor het opzetten van een klankbordgroep, een (digitaal) loket voor de burgers en intensivering van de samenwerking met het Energiecollectief Loon op Zand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *