Dode Wetering ? Welnee

Ons bericht van vorige week aan jou heeft nogal wat reacties opgeleverd. We kregen van verschillende kanten vragen van lezers van dit blad. Vragen als “Hoe kan het dat het college de ontwikkelingen van De Nieuwe Wetering stopzet terwijl de raad toch de baas is ?”. En “Waarom zijn er verschillende signalen vanuit het college en raad ?”. Ook een begrijpelijke vraag als “Wanneer wordt er nu definitief besloten door de raad?”.  Op deze 3 vragen zullen we in deze voorlopig laatste brief aan jou een antwoord proberen te geven.

Wie bedient de bestuurlijke knoppen ?

Eigenlijk is het antwoord hierop te vinden in de Gemeentewet, waar de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad zijn geregeld. Wat weinig mensen weten is dat elke gemeente zelfs 3 bestuursorganen kent, aangezien de burgemeester op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid rechtstreekse wettelijke bevoegdheden heeft. We laten dit voor het gemak buiten beschouwing. Als hoofdregel kun je zeggen dat de raad het hoogste gezag heeft en dat enkele in de wet genoemde taken rechtstreeks aan het college zijn toebedeeld. Verder kun je stellen dat de uitvoering van alle door de raad genomen besluiten bij het college ligt. In werkelijkheid is het speelveld iets complexer, maar dat is niet direct van belang voor dit artikel. In jouw geval kunnen we eenvoudig concluderen dat het college te allen tijde bevoegd is om een projectontwikkelingsvoorstel aan de raad voor te leggen. Daarvoor heeft het college geen toestemming nodig van de raad. Alleen als er centjes bij komen kijken – wat meestal bij projectontwikkelingen het geval is – gaat de raad over de portemonnee. Het college is daarvoor dus weer afhankelijk van besluiten van de raad. Daar zit nu het knelpunt. De raad is weliswaar akkoord gegaan met jouw doorontwikkeling, maar heeft het besluit aan een maximaal bedrag ( € 9,1 miljoen) gekoppeld. Daar moest het college de markt mee aan de gang. In het bericht van september dat het college aan de raad zond, geeft het college drie redenen aan waarom zij het raadsbesluit niet kunnen uitvoeren. Daarvoor vraagt zij aan de raad nog enige tijd. Kortom, de raad wacht nu op het voortgangsbericht van het college en kan dan pas eventueel een voortgangsbesluit nemen. Deze werkwijze komt misschien merkwaardig over op de burgers, maar werkt in de praktijk soepel, mits de besluiten geënt zijn op een robuuste voorbereiding.

Waarom verschillende signalen van gemeentebestuur ?

Die vraag kan Toekomstig KLM niet beantwoorden, omdat wij niet weten welke verschillende signalen er door de zes vragenstellers worden bedoeld. Maar in ieder geval heeft iedereen kunnen lezen in de liefdesbrief van de portefeuille wethouder aan Do de Wetering dat zij degene is die aan de noodrem heeft getrokken. Blijkbaar was de stem van de portefeuille wethouder van doorslaggevende aard. Het geeft een interessant inkijkje in de werkwijze van ons college, temeer omdat nu naar buiten is gekomen dat niet ieder collegelid daar hetzelfde over denkt. Deze manier van communiceren is inderdaad bijzonder, omdat onze Gemeentewet zegt dat het college collegiaal bestuurt. Dat betekent dat zij samen besturen. Het idee achter samen besturen is het bewaren van eenheid. En iedereen weet dat het bewaren van eenheid binnen het college kracht geeft aan de bestuurlijke macht van datzelfde college. Je kunt dit het beste uitleggen met een kinderlijk eenvoudig voorbeeld: een kind dat van de vader nooit een snoepje krijgt, maar van de moeder wel. Dat kind weet feilloos een strategie te ontwikkelen hoe het aantal snoepjes kan worden gemaximaliseerd. Dat is wat er dreigt te gebeuren in Loon op Zand als collegeleden verschillende meningen gaan uitdragen. Of misschien gebeurt dat zelfs al ? Blijkbaar waren er partijpolitieke redenen voor deze handelwijze. Daardoor kon de ene politieke partij zijn achterban duidelijk maken dat zij verrast waren, terwijl de andere partij het zich kon veroorloven de schuldige te spelen. Allemaal spielerei, waarmee we de geloofwaardigheid van de politiek steeds meer op het spel zetten. Daar hebben wij als Toekomstig KLM geen behoefte aan. Wij gunnen iedereen zijn succes, maar duidelijkheid aan onze kiezers staat voorop.

Dat laatste brengt ons bij de derde vraag: Wanneer wordt er nu echt besloten ? Het antwoord op deze vraag ligt deels opgesloten in de eerste vraag. Want het college is aan zet. Zoals je weet, Do,  heeft het college om drie redenen de voortgang van jouw project stopgezet. De centen overschrijding wordt natuurlijk een behoorlijke uitdaging, maar het college miste ook de coördinatie van dit project en het zicht op ontwikkeling van de oudbouw ofwel het klooster gebouw. Dat zijn geen kinderachtige redenen. De vraag is of we deze uitdagingen al hadden moeten zien aankomen. Naar onze mening wel, omdat namelijk de besluitvorming niet gebaseerd was op een robuuste voorbereiding. Als er gewerkt was met een projectmatige aanpak hadden de projectrisico’s veel eerder tussen de projectpartners van deze publiek private samenwerking (PPS) kunnen worden besproken. De verschillende belangen waren dan ook aan het licht gekomen. Het college heeft kostbare tijd verspild en komt er nu achter dat de ambtelijk bestuurlijke aansluiting niet goed was op het project. De raad kijkt dus verwachtingsvol uit naar de oplossingsrichting van het college. En eerlijk gezegd verwachten wij op z’n vroegst pas in februari 2023 een volgend voorstel.

Toch nog vragen? We zijn bereikbaar voor iedereen. We hebben een groep van specialisten om ons heen verzameld, bestaande uit bedrijfseconomen, HRM specialisten, Klimaat deskundigen, bestuurskundigen en juristen, verspreid over ondernemers en betrokken inwoners. Maar we zoeken u en jou als inwoner van onze mooie gemeente om samen met ons aan de hand van de aanstormende grote maatschappelijke opgaven inzichtelijk te maken wat dat betekent voor onze gemeente. Denk aan Energie transitie, Reks, jeugdzorg, mobiliteitsvraagstukken, woningbouw, infrastructuur, economische ontwikkeling en vanzelfsprekend ook wettelijke ontwikkelingen zoals het inwerkingtreden per 1 juli 2023 van de Omgevingswet. Het kost je slechts een paar bijeenkomsten, terwijl je inbreng wordt meegenomen in de terugkoppeling van de thema’s in de raad. Begin januari stellen we ons vergaderschema vast. We zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415. Je bent van harte welkom.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *