Terug naar de Schoolbanken

Laatst kreeg ik samen met een groepje leeftijdsgenoten een aantal economische en maatschappelijke vraagstukken onder ogen, die studenten van nu in praktijkstages moeten oplossen. Ondanks dat ons groepje een behoorlijke kennis draagt van deze uitdagingen, kwamen wij snel tot de conclusie dat de aanpak en de presentatie van maatschappelijke opgaven in de loop van de afgelopen 20 jaar behoorlijk complex is geworden. Het dragen van kennis van slechts één vakgebied is nauwelijks meer toereikend. Kennis van het recht, (bedrijfs-)economie, bedrijfskunde, ICT (data analyse) en financiën moeten steeds meer in samenhang worden bezien. Een paar weken geleden volgde ik – op uitnodiging van een Brabantse HBO instelling – een aantal colleges. Veel wijze lessen kwamen voorbij. Een nuttige nieuwigheidje deel ik graag.

Meten is weten, gissen is missen.

In een Bedrijfskunde les werd uitvoerig de noodzaak van het geven van sturing aan projecten toegelicht. Het volgen van de projectresultaten wordt nog altijd gedaan met zogeheten kritieke prestatie-indicatoren: KPI’s. Tot zover weinig nieuws onder de zon. Maar als we willen inzetten op gedragsverandering in een organisatie om daarmee blijvend draagvlak voor de nieuw ontstane situatie te laten ontstaan, dan lijkt het formuleren van KPI’s minder zinvol. Het gaat dan vooral het meten van gedrag beïnvloedende indicatoren ofwel BPI’s, waarbij de B staat voor Behaviour (gedrag). Denk dan bijvoorbeeld aan: motivatie, cultuur en leidinggevende stijl. Vooral organisaties die kwetsbaar zijn vanwege het risico op personeelsverloop, zullen door meer aandacht te schenken aan BPI’s een veiliger en prettiger werkomgeving kunnen laten ontstaan. Ik had – eerlijk gezegd – nog nooit van BPI’s gehoord.

Afsluiting turbulent 2021

Vanwege het Corona spook is helaas in heel Nederland veel van ons leven en ritme ontregeld geraakt. Iedereen heeft daarvan in zijn omgeving zijn eigen sprekende voorbeelden. Het voegt weinig toe om daar een politieke beschouwing op los te laten. Ook het plotselinge vertrek van weer een wethouder uit ons gemeentelijk dagelijks bestuur laten we onbesproken. Namens Toekomstig KLM spreken wij de hoop uit dat Corona vanaf 2022 ons minder gaat lastig vallen. Wij wensen alle lezers van De Duinkoerier prettige feestdagen toe en een goed, maar vooral gezond, begin van het nieuwe jaar. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, partijleider.

Hoera, De (nieuwe) Wetering komt er eindelijk

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 16 december eindelijk dan een besluit genomen. Alles overziende, ondanks nog een groot aantal onbekende variabelen, ondanks een groot aantal aannamen, ondanks dat de werkelijke stichtingskosten niet zeker zijn, ondanks dat nog alle gebruikers van het nieuwe gebouw nog geen akkoord hebben gegeven op hun gebruikersovereenkomst, gaf de raad groen licht voor de aanbesteding.

Een felicitatie waard.

Allereerst de felicitaties aan de Wetering Plan Groep (WPG) en de vele vrijwilligers die zich de afgelopen zes  jaren (sinds de oprichting van de WPG) hebben bezig gehouden met de planvorming. In de beleving van Toekomstig KLM is dit het eerste burgerinitiatief waar een miljoenenbelang mee gemoeid is. De WPG heeft veel tijd en energie gestoken in scenario en concept ontwikkelingen. Zeer ambitieuze plannen tot uitgeklede plannen passeerden in de afgelopen jaren de revue. Zeven jaren zwoegen. De moeite is dan eindelijk beloond. Maar moest het zo gebeuren?

Achilleshiel gemeentelijke slagkracht zichtbaar

Toekomstig KLM heeft al eerder voorspeld dat de politiek het zich niet kon veroorloven dit project af te blazen. Daarvoor is er teveel gebeurd. Het gaat immers om de bouw van het Loons dorpshuis met sportvoorzieningen ,waarover de politiek in 2014 de koek al had aangesneden.  Hoeveel jaar doe je over de planontwikkeling ? Toch geen 6 of 7 jaar ? En wat heb je dan ? Een plan waarin nog veel variabelen niet zijn ingevuld. Wat dat betreft is het zelflerend vermogen van de gemeente gering. Projectervaringen van De Werft en Klavier zijn nauwelijks verwerkt in de projectaanpak van De Wetering. Om een belangrijk investeringsproject als De Wetering in goede banen te leiden, is een stevige regie vanuit de gemeente onmisbaar. Aan de voorkant van projecten moeten de verwachtingen en resultaten worden besproken. Dit is nu pas opgelost door middel van een motie waarin het college opdracht is gegeven om alsnog regie te nemen. Een simpele les van projectmanagement: doe dit altijd vooraf!

De Wetering betrekken bij evaluatie

Al eerder besloot de gemeenteraad om de bestuurlijke toekomst in 2024 te evalueren. Gelukkig zien alle politieke partijen nu ook in dat monitoring van dit project belangrijk is. Toekomstig KLM gaat een stapje verder door ook nieuwe projecten te toetsen aan deze ervaringen. Wij hopen dat de aanbesteding nu zonder blokkades verloopt.  Dat heeft de WPG verdiend. Met vriendelijke groet, Marten Krikken, Toekomstig KLM

Toekomstig KLM is nieuwe politieke partij in Loon op Zand.

De nieuwe politieke partij heeft een naam gekregen: Toekomstig KLM. De letters KLM geven aan dat de partij niet enkel dienstbaar wil zijn aan één kerkdorp, maar vooral aan alle drie de kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand.

Toekomstig KLM maakt zich zorgen over de bestuurlijke toekomst en de bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. De partij wil in de komende bestuursperiode samen met de gevestigde lokale democratie vooral met controleerbare feiten en concrete stappen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie van 2024. Daartoe heeft de raad al besloten. De sentimenten en mooie woorden spelen in onze werkwijze een ondergeschikte rol aan de waarheidsvinding van de  bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.

Het is de partij vooral een doorn in het oog dat het door de gemeenteraad zelf gevraagde advies over de bestuurlijke toekomst aan het bureau Berenschot nauwelijks op inhoud is beoordeeld. De raad besloot medio dit jaar om over 2,5 jaar de situatie te evalueren. Maar niemand weet waarop die evaluatie is gebaseerd. Een steeds groter zichtbaar wordende deel van de ingezetenen van de gemeente begint zich af te vragen of de raad het volledige plaatje wel kan opmaken. Er is al enige tijd een beweging in kerkdorp Loon op Zand gaande om Loon bij Tilburg te voegen. De ingestelde werkgroepen van de “Bestuurlijke Toekomst” zien hun opgeleverde rapporten niet terug op de politieke agenda. Er moet echt wat gebeuren dus!

Daarom zal Toekomstig KLM samen met de burgers en de lokale politiek een evaluatie raamwerk voor 2024 voorbereiden. We weten dan allemaal of behoud van zelfstandigheid een echte optie is, zoals de gemeenteraad dat nu uitspreekt. Want vast staat dat behoud van zelfstandigheid verhoogde kosten voor ons burgers meebrengt. En in de opvatting van Toekomstig KLM ligt die keuzemogelijkheid niet bij de politiek, maar bij ons burgers.

Wilt u meer informatie hebben over Toekomstig KLM. U kunt dan contact opnemen met partijleider Marten Krikken. In januari wordt de kandidatenlijst gepresenteerd. Stuur een bericht als je dit interessant lijkt.