“Toekomstig KLM” heet nieuwe politieke partij in Loon op Zand.

De nieuwe politieke partij heeft een naam gekregen: Toekomstig KLM. Op 23 november 2021 besloten de leden de naam van de partij te laten aansluiten bij de denkbeelden die de partij heeft over de lokale democratie. De letters KLM geven aan dat de partij niet enkel dienstbaar wil zijn aan één kerkdorp, maar vooral aan alle drie de kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand.

Toekomstig KLM maakt zich vooral zorgen over de bestuurlijke toekomst en de bestuurskracht van de gemeente Loon op Zand. De partij wil in de komende bestuursperiode samen met de gevestigde lokale democratie vooral met controleerbare feiten en concrete stappen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie van de gemeente in 2024. Daartoe heeft de raad al besloten. De sentimenten en mooie woorden spelen in onze werkwijze een ondergeschikte rol aan de waarheidsvinding van de  bestuurlijke en financiële gesteldheid van onze gemeente.

Het is de partij vooral een doorn in het oog dat het door de gemeenteraad zelf gevraagde advies aan het bureau Berenschot over de bestuurlijke toekomst nauwelijks op inhoud is beoordeeld. De raad besloot medio dit jaar om over 2,5 jaar de situatie te evalueren. Maar niemand weet waarop die evaluatie is gebaseerd. Een steeds groter zichtbaar wordende deel van de ingezetenen van de gemeente begint zich af te vragen of de raad het volledige plaatje wel kan opmaken. Er is al enige tijd een beweging in kerkdorp Loon op Zand gaande om Loon bij Tilburg te voegen. De ingestelde werkgroepen van de “Bestuurlijke Toekomst” zien hun opgeleverde rapporten niet terug op de politieke agenda. Er moet echt wat gebeuren dus!

Wat Toekomstig KLM nu voor ogen staat is om in de komende 2 jaar aan de hand van onze toekomstige taken de feiten met alle politieke partijen in kaart te brengen. Daarin laten we ons vooral voeden door betrokken burgers. Op deze wijze wordt de informatie ook daadwerkelijk binnen de raad gebracht en besproken. Daarbij kan dankbaar gebruik worden gemaakt van de al beschikbare informatie uit het rapport Berenschot. De burgers hebben in de vragenlijsten al lang laten zien wat zij belangrijk vinden. Enkele door hen genoemde zaken zijn: een fatsoenlijk groenbeheer passend bij onze toeristische gemeente, een behoorlijk kwaliteitsservice van de gemeente (openstelling en bereikbaarheid) en financiële betaalbaarheid van de diensten. Daarop is geen reactie gekomen van de gemeente. Maar ook de maatschappelijke opgaven (het gasloos worden van de gemeente, klimaat maatregelen, nieuwe woonconcepten voor jong en oud, mobiliteitsvraagstukken en implementatie van de Omgevingswet) zijn niet of nauwelijks opgenomen in de meerjarenplanning van onze gemeente.

Kortom, Toekomstig KLM zal samen met de burgers en de lokale politiek uiterlijk in 2024 klare wijn schenken. We weten dan allemaal of behoud van zelfstandigheid een echte optie is, zoals de hele raad dat nu uitspreekt. Want behoud van zelfstandigheid zal niet zonder offers zijn voor ons burgers. Dat staat vast. En in de opvatting van Toekomstig KLM ligt die keuzemogelijkheid niet bij de politiek, maar bij ons burgers.

Wilt u meer informatie hebben over Toekomstig KLM. U kunt dan contact opnemen met partijleider Marten Krikken, mkrikken@toekomstigklm.nl. In januari wordt de kandidatenlijst gepresenteerd. Stuur een bericht als je dit interessant lijkt.

Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

Wat zou u doen ? Stel dat uw (denkbeeldige) kind u om een lening vroeg om schoolboeken te kopen. Ondanks het feit dat u weigerde, ziet u een weel later een berg nieuwe schoolboeken op tafel liggen. U bent uiteraard nieuwsgierig hoe dit is aangekocht. Wat blijkt? Uw kind had vorig jaar een kostenoverzicht gemaakt en daarin ruime aanschafbedragen voor boeken opgenomen.  Dus de boeken konden met gemak nog van het overgebleven geld worden aangeschaft. Hoe reageer je dan als ouder? Kun je de creativiteit van je kind waarderen of voel je je toch in het ootje genomen, omdat niet alle informatie met jou is gedeeld?

Begroten is serieus werk  

Het is zomaar een voorbeeld. Maar in de hedendaagse dialoog tussen college van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad is dit soort “miscommunicatie” steeds terugkerend. Weet u het nog ? Twee weken geleden wist het college tijdens de begrotingsbehandeling 2022 nog te melden dat het nieuwe dorpshuis De Wetering niet veel meer zou kosten dan € 7,9 miljoen. Dat was 6 jaar geleden nog maar 5 miljoen. Vorig jaar werd als tussenstand zelfs € 7,1 miljoen opgetekend. Niemand van de gemeenteraad die van zijn stoel viel van deze ontboezeming. Eén raadslid durfde het aan om toch te vragen hoe de financiering van het ‘gat’ van € 800.000,– was geregeld. Het antwoord was wonderbaarlijk: “de renovatie van De Wetering was vorig jaar al zo ruim begroot dat de tegenvaller kon worden opgevangen”. Daarmee nam de raad genoegen.

Het verhaal krijgt echter een spannend vervolg. Een doorrekening van alle kosten, rekening houdend met de stijging van de grondstoffen, bracht vorige week aan het licht dat de totale kosten dan nu toch wel € 9,1 miljoen gaan bedragen. Een simpel bouwkundig project, waarvan het Programma van Eisen al 2,5 jaar bekend is. Hoe kan het toch zo mis gaan ?

Twee prangende vraag dringen zich op. Neem je als college de Raad wel serieus ? Hoe serieus neemt de Raad zijn staatsrechtelijke rol van controle op de uitvoering van projecten en financiën ? Dat zal de komende tijd moeten blijken als Raad en college met elkaar in dialoog komen. Gelet op de (te) lange voorgeschiedenis en looptijd van het project, voorspel ik u dat het project doorgang zal vinden. De extra kosten of een groot deel daarvan zullen u, jij en ik betalen. Want één ding is zeker. Dat nieuwe dorpshuis gaat er komen. Persoonlijk vind ik dat door het bestuurlijke gestuntel de gewekte verwachtingen zo snel mogelijk moet rechtvaardigen EN inlossen. Want verder vertragen werkt uitsluitend kostenverhogend. Had dit anders gekund ? Jazeker, met dit soort projecten had de gemeente veel beter gebruik moeten maken van de kennis in de markt en bij de eigen ingezetenen. Maar die vraag is nu niet interessant meer. Interessanter is hoe we de bestuurlijke toekomst met zijn vele grote maatschappelijke opgaven financieel inzichtelijk maken, zodat we ook als burgers weten waar we de komende jaren aan toe zijn. De gemeente heeft bij de begroting 2022 laten weten nog geen rekening te hebben gehouden met de behoorlijke klussen die in de komende jaren op ons gemeentelijk bordje komen te liggen. Het initiëren van een project als De Nieuwe Wetering is daar nog kinderspel bij. Maar invoering van de Omgevingswet, klimaatadaptatie maatregelen, energie transitie, mobiliteits vraagstukken en een economische toekomstagenda zijn nog ver te zoeken. Onze nieuwe partij gaan deze opgaven voor de aangekondigde evaluatie in 2024 met u in kaart brengen. En daar hoort ook bij de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie, zoals het monitoren van de realisatie van De Nieuwe Wetering.

Meedoen?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Marten Krikken

Opkomst van een nieuwe politieke partij

Het venijn zit vaak in de staart van een bericht, zei mijn grootvader altijd. In de meeste gevallen had hij gelijk. Vorige week lazen we weer zo’n bericht: “Loon op Zand kruipt uit een financieel dal, bezuinigingen zijn niet nodig, maar we moeten wel rustig aan doen.” Zo luidt de titel van het artikel in het Brabants Dagblad. Maar als je goed doorleest, zitten we nog midden in het diepe dal. Dat zit zo.  

Eerst het positieve nieuws.

Hoe strooi je zand in de ogen van de lezer? Door eerst te beginnen met positief nieuws. Gesteld werd: “De gemeente is bezig met de eigen werkwijze onder de loep te leggen.” De uitkomst daarvan was wonderbaarlijk: de gemeente moet investeren in de eigen organisatie. De gemeentelijke woordvoerder heeft er lol in en vertelt verder: “het proces om onze organisatie op orde te brengen is echt van start. En dan gaat het om relatief kleine dingen, zoals je thuis alle abonnementen en vaste kosten nog eens door zou nemen.”. De omvang en de aanpak van deze investering in de eigen organisatie wordt niet uitgelegd. De impact kunnen we dus ook niet lezen. Op de totale begroting van de gemeente Loon op Zand van maar liefst 58 miljoen euro per jaar is dan maar de vraag of die paar abonnementen het verschil gaan maken. En wat zijn die organisatorische wijzigingen ? De voorzitter van de raad zei het op 15 juli jl zo: “Dat komt allemaal wel goed”. De raad nam daar genoegen mee. Inmiddels is mij bekend geworden dat het organisatorisch onderzoek en de voorgestelde aanpak (nog) niet is vastgesteld door het college. Dit betekent dan ook dat het onderzoeksvoorstel niet gedeeld hoeft te worden met de raad. Kortom, zo kunnen we alle kanten uit……

Het financiële dal verder in. 

De gemeente houdt zijn hart vast gaat, als het gaat om de jaarlijkse toelage die van het Rijk wordt ontvangen. Zo wordt angstig rekening gehouden met een jaarlijkse korting van circa € 1,5 miljoen. Kleinere gemeenten krijgen minder geld dan grotere gemeenten, terwijl – zo vertelt de gemeentelijke woordvoerder – Loon op Zand er ook nog extra taken bij krijgt. De ogen gaan eindelijk open. Dat is nu precies wat het rapport Berenschot al verklapte. Minder geld uit Den Haag en meer taken. De gemeente spreekt over behoorlijke investeringsprojecten, die eraan komen. Dan hebben we het nog steeds niet gehad over de grote maatschappelijke opgaven, waarover ik sprak in mijn vorige twee bijdragen in dit weekblad. De gemeente lijkt verwonderd over de gang van zaken, maar we weten dit allemaal al. Wat we ook al weten is dat deze kosten nog niet eens in de meerjarenbegroting zijn verantwoord. Kortom, de uitgaven worden de komende jaren bij ongewijzigde omstandigheden veel groter. Ook dat wisten we al. De oplossing ? U raadt het nooit. Daarom wordt – ondanks een sluitende begroting – voor de begroting 2022 in het bericht alvast aangekondigd dat de verhoogde Toeristenbelasting gehandhaafd blijft en dat de WOZ verder stijgt met 2,5%.  Zo stijgt de Algemene Reserve (het gemeentelijk spaarpotje voor nieuwe plannen) van € 1,5 miljoen (stand per 1-1-2021) naar ruim € 8,4 miljoen in de loop van volgend jaar. Maar aan dat bedrag komt de gemeente behoorlijk tekort als zij alle wensen en plannen nog moeten uitvoeren. Hoe denkt het huidige college dit op te lossen ? Het is wel erg gemakkelijk om de burgers van Loon op Zand steeds de portemonnee te laten trekken voor deze struisvogel politiek. Kortom, het financiële dal zijn wij nog lang niet uit…….

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

We kennen allemaal wel een voorbeeld uit onze omgeving van geld lenen of schenken. Stel dat uw eigen kind u vraagt om een bedrag van € 500,– om schoolboeken te kopen. U geeft de lening niet. Vervolgens valt een paar weken later uw oog op een rekening van schoolboeken ter grootte van € 450,–. Je bent benieuwd hoe dat betaald is. Als antwoord krijg je dan dat je je geen zorgen hoeft te maken, omdat de rekening is betaald van de (te riante) ouderbijdrage van vorig jaar. Daarvan is nog voldoende geld overgebleven, zodat de boeken daarvan met gemak konden worden betaald. Hoe reageer je dan als ouder ? Voel je je genoodzaakt voortaan goed door te vragen bij de kind hulpvragen of waardeer je de creativiteit ?

Begroten is serieus werk  

Het voorbeeld is zomaar bedacht. Je kunt er alles voor in de plaats stellen: buren lening, familiehulp maar ook bankleningen aan bedrijven. Een mooi voorbeeld van soortgelijk gedrag zagen we in de laatste raadsvergadering van Loon op Zand. De begroting 2022 moest door de raad worden vastgesteld. Uiteraard was het college van Burgemeester en Wethouders uitermate positief over deze begroting, want op papier rolt er zowaar een behoorlijk overschot uit eind volgend jaar. Sterker nog, de algemene reserve groeit (weer). Dus de raadsleden waren tevreden. Waarover zouden zij immers vragen moeten stellen ? Een enkel raadslid durfde het aan om toch de gevoelige kwestie van De Wetering aan de orde te stellen. De vraag werd aan het college voorgelegd waar de verhoogde investeringskosten van maar liefst € 800.000,– in de nieuwe begroting moest worden gezocht. Het antwoord was wonderbaarlijk: “de renovatie van De Wetering was vorig jaar al zo ruim begroot dat de tegenvaller kon worden opgevangen”.  Daarmee nam de raad genoegen. Niemand van de raad die van zijn stoel viel. Hier werd een verklaring gegeven dat de begroting genoeg luchtbellen had om tegenvallers op te vangen. De raad, die ook staatsrechtelijk een controlerende functie heeft, vroeg niet eens hoe die ruimte was ontstaan. De raad is duidelijk content met de creativiteit van het college. Overigens hoef je geen helderziende te zijn om te voorspellen dat ook eind 2021 een groter positief resultaat zal worden genoteerd dan begroot. Aan de lezer de prijsvraag welke luchtbellen er dan zijn doorgeprikt.

Wat staat er niet in de begroting ? 

Om te ervaren welke werkelijke financiële uitdagingen wij in de komende jaren ons voor geplaatst zien, is het vooral interessant om te ontdekken welke kostenposten NIET zijn begroot. In sommige commentaren van politieke partijen op de begroting 2022 worden de maatschappelijke opgaven wel aangestipt, maar niet uitgediept. Dat is nu juist jammer, want dat bepaalt de uiteindelijke slagkracht van onze gemeente. Dat de algemene reserve groeit is mooi meegenomen, maar het niet benoemen van de investeringen welke in de komende jaren op ons afkomen (nieuwe scholen, aandeel nieuwbouw Baanbrekers, ICT voorzieningen, voorbereiding planning energietransitie maatregelen, mobiliteitsaanpassingen, groenbeheer upgrading etc.) zijn niet of nauwelijks uitgewerkt in de meerjarenplanning. Ook wordt in 2022 voor bijna een half miljoen euro aan organisatiezaken verspijkerd, maar geen enkel raadslid die hiermee een relatie legt met de toekomstige opgaven. Gelukkig gaat onze partij hiervan werk maken door de toekomstige taken en de meerjarenbegrotingen in perspectief te brengen. Zo kunnen we bijdragen aan een volwassen evaluatiediscussie in 2024. Wij zien ons daarbij als schakel tussen politiek en kiezers. Door veelvuldig te schakelen tussen burgers en politiek komt er meer zicht op de werkelijkheid en kunnen we na 2024 ook betere keuzes maken over de toekomstagenda van onze gemeente.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Nieuwe politieke partij wordt noodzakelijker

Weet u het nog? In mijn vorige bijdrage haalde ik het voorbeeld aan dat uw (denkbeeldige) kind u om een lening vroeg om schoolboeken te kopen. Ondanks het feit dat u weigerde werden de schoolboeken toch aangeschaft. Wat bleek ? U had vorig jaar op basis van zijn/haar kostenbegroting teveel geld geschonken. Dus de boeken konden met gemak nog van het overgebleven geld worden aangeschaft. Hoe reageer je dan als ouder ? Kun je de creativiteit dan waarderen of voel je je toch in het ootje genomen ?

Begroten is serieus werk  

Het was zomaar een voorbeeld. Maar in de hedendaagse dialoog tussen college en gemeenteraad is dit soort “miscommunicatie” steeds terugkerend. Twee weken geleden wist het college tijdens de begrotingsbehandeling 2022 nog te melden dat het nieuwe dorpshuis De Wetering niet veel meer zou kosten dan € 7,9 miljoen. Dat was 6 jaar geleden nog maar 5 miljoen. Vorig jaar werd als tussenstand € 7,1 miljoen opgetekend.  Een doorrekening van alle kosten, rekening houdend met de stijging van de grondstoffen, brengt dan nu € 9,1 miljoen aan het licht. Een simpel bouwkundig project, waarvan het Programma van Eisen al 2,5 jaar bekend is. Hoe kan het toch zo mis gaan ?

Een prangende vraag dringt zich op. Neem je als college de Raad wel serieus ? Of ziet de Raad dit als het zoveelste akkefietje. In dat laatste geval zullen er geen raadsvragen worden gesteld. De extra kosten betaalt u dan als burger. Gelet op de gang van zaken in dit dossier, schat ik dat de Raad niet moeilijk zal doen. Want een ding is zeker. Dat nieuwe dorpshuis gaat er komen. Persoonlijk vind ik dat het bestuurlijke gestuntel de gewekte verwachtingen zo snel mogelijk moet rechtvaardigen. Maar de monitoring van dit project heeft de aandacht van de nieuwe partij om de kwaliteit van projectmanagent te betrekken bij de algehele evaluatie van de bestuurlijke toekomst in 2024.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan maken we een afspraak.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken