Opkomst van een nieuwe politieke partij

De vorming van een nieuwe politieke partij in Loon op Zand gaat gestaag door. Over belangstelling niet te klagen. Er stromen veel informatieverzoeken bij de nieuwe partij binnen. Inmiddels hebben zich al de eerste kandidaten voor de nieuwe lijst aangemeld. Met elkaar wordt deze maand hard gewerkt aan een krachtig partijprogram. Het moet vooral beknopt, helder uit te leggen aan en in het belang van de kiezer zijn. De notariële oprichting van de partij en de bekendmaking van de naam worden eind deze maand voorzien.  

Waarom een nieuwe partij ?  

Deze vraag wordt steeds opnieuw gesteld. En terecht. Als initiatiefnemer moet je dit ook kunnen uitleggen. De nieuwe partij laat zich niet vergelijken met bestaande partijen. We kijken vooral naar het belang van onze inwoners. Die snappen het gewoon niet meer waar de gemeente mee bezig is. Laat staan hoe je uitlegt welke maatschappelijke uitdagingen in de komende 10 jaar de gemeente staat te wachten. Toch is dit eenvoudig uit te leggen. Uitdagingen laten zich namelijk altijd vertalen in inspanningen. En de inspanningen laten zich weer vertalen in geldbedragen. Zo gaat het niet alleen bij u en jou en mij thuis, maar ook in bedrijven en dus ook bij gemeenten. Kortom, de cirkel is weer rond. Hoe bijzonder is het dan toch dat onze gemeente in de bestaande 5 jaren begroting geen kostenopgave geeft van de grote maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen. Een simpel voorbeeld.  De vergrijzing vraagt om andere woonconcepten, te weten: méér duurzame en levensloopbestendige woningen. De gemeente Loon op Zand stevent over 7 jaar af op een grote(re) doelgroep ouderen, die andere woon-eisen stellen. Zij vragen zich vertwijfeld af waarom hiervoor geen aandacht bestaat bij onze gemeente. De jongeren hebben een andere probleem. Zij kunnen als startende huiseigenaar vaak geen fatsoenlijke woning vinden voor een betaalbare prijs. Het is toch heel simpel om een prognose te maken van de behoeften van deze twee doelgroepen ? En nog eenvoudiger door de behoeften in een programma van aanpak samen te vatten. De laatste stap is dan een financiële raming te doen van de opgave. Zo weten wij allemaal waar we aan toe zijn. Laten we geen moment meer wachten. Aan de slag gaan…….

Nieuwe wegen & anders denken. 

Enige tijd geleden heeft ons gemeentebestuur het lef getoond om groepen burgers een Toekomstagenda te laten maken. Enkele werkgroepen zijn enthousiast aan het werk gegaan. Maar wat is er eigenlijk gedaan met de resultaten van de werkgroepen ? Ik sprak daarover enkele werkgroep leden. Zij stelden vast dat de gemeente er niets mee gedaan had. In ieder geval is er nooit een reactie meer teruggekomen. En dat is nu precies wat er continue gebeurd. Er wordt een grote kluif op het bord van de inwoners gegooid. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn mening daarover te geven. Maar een serieuze terugkoppeling ontbreekt in vrijwel alle gevallen. Hoe wil je als gemeente bestuur dan draagvlak creëren voor je plannen ? Dialoog zien wij als een belangrijke vereiste om te weten wat er speelt. Het vaststellen van de dialoog in hapklare acties en betaalbare vervolg voorstellen zien we als een belangrijke volgende stap. Zo stel je in de politieke arena van onze gemeente zaken aan de orde, die ons allen aangaan. En zo kun je als burger ook zien dat de inbreng ergens toe leidt.   

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Oproep kandidaten voor nieuwe politieke partij

De komende weken wordt hard doorgewerkt aan het programma van de nieuwe partij in Loon op Zand. Inmiddels hebben al meer dan 10 personen zich bereid verklaard om aan de partij verbonden te zijn. Dat is mooi, want vele handen maken licht werk. Een mix van ondernemers, senioren, jonge mensen uit onze drie kerkdorpen is het streefbeeld op de ideale kandidatenlijst. Een weerspiegeling van onze samenleving. Volgende week komt de kopgroep bij elkaar en wordt het concept programma en de naam van de partij besproken. Registratie van de partij is de volgende stap.  

Meten is weten; gissen is missen

Politiek wordt vaak als iets ongrijpbaars gezien. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de landelijke tendens welke ons op TV inzicht geven in het spel van oppositie partijen om de regering het regeren moeilijker te maken met moties van wantrouwen. Constructief samenwerken in het landsbelang lijkt steeds meer op de achtergrond te komen. Dit in tegenstelling tot onze gemeenteraad, waar het kritisch bevragen als ongemakkelijk wordt ervaren en in strategische dossiers elkaars standpunt wordt nagestreefd. Zo ook op 15 juli jl. over onze bestuurlijke toekomst om zonder kritische standpunten gezamenlijk te besluiten over 2,5 jaar te evalueren of we als gemeente het wel goed doen. Niemand weet op grond waarvan daadwerkelijk wordt geëvalueerd, terwijl ook niet duidelijk is hoe onze gemeentelijke positie qua financiën en dienstverlening wordt verbeterd. Daar ligt een zwaartepunt van de nieuwe partij. In de eerste twee jaar van de volgende raadperiode gaan we vooral veel informatie verzamelen. Samen met ondernemers en burgers de maatschappelijke opgaven benoemen en vervolgens de gemeentelijke verplichtingen becijferen. Dat lijkt moeilijk, maar dat valt erg mee. In de gemeente werken en wonen veel betrokken mensen die voldoende beelden hierbij hebben. De nieuwe partij ziet zich als verbinding tussen de politiek en de burgers.

Raadsleden en klankbordleden gezocht. 

Om deze uitdaging in te vullen zijn kandidaten nodig voor de fractie van onze partij. Wil je niet in de raad zitten dan is deelname aan een van de klankbordgroepen ook mogelijk. Het is niet belangrijk of je “links” of “rechts” bent dan wel “voor” of “tegen” zelfstandigheid van de gemeente bent. Het gaat namelijk om objectieve informatie op een rijtje te zetten van de projecten die we als gemeente in de komende 10 jaar gaan doen (eigen wensen, zoals De Wetering tot maatschappelijke opgaven, zoals klimaatprojecten en gas-loos worden van de gemeente). Het vervolgens in een tijdsplaatje zetten van de verwachte en noodzakelijke activiteiten levert een beeld op dat altijd in geld is uit te drukken. Ziet u of jij dit als een uitdaging ? Dan ben je aan het juiste adres bij ons. Een prachtige leeromgeving, omdat wij kennis delen met elkaar en de wisselwerking tussen verschillende doelgroepen leerzaam is. Enerzijds door in werkgroepen actief in de gemeente informatie op te halen of te toetsen. Anderzijds doordat wij in de raad vragen kunnen stellen en samen met de andere politieke partijen naar een transparant evaluatiekader kunnen toewerken. Op basis van de uitkomsten, gaan we in de tweede helft van de raadsperiode presenteren welke denkrichting het meest passend is voor onze gemeente. En daarmee bedoelen we of de kwaliteit van de dienstverlening kunnen behouden tegen betaalbare belastingen. Dat resultaat leggen we voor aan alle kiezers.

Meedoen ?    

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet, Marten Krikken

Opkomst van een nieuwe politieke partij

De kogel is door de kerk. Er komt een nieuwe partij in onze gemeente. Het wordt niet zomaar een zesde partij. De aanleiding is duidelijk. De bestuurlijke toekomst van de gemeente kan niet worden uitgelegd door de huidige politieke partijen. De oplossing is daarom simpel: We gaan ze helpen tot de belangrijkste besluiten genomen zijn.  

De bestuurlijke toekomst staat ter discussie

Vragen over de levensvatbaarheid van onze gemeente steken van tijd tot tijd  de kop op. Maar fundamentele discussies daarover hebben nooit in raadsverband plaatsgevonden. Om niet de indruk te wekken dat er helemaal geen aandacht werd geschonken aan dit belangrijke onderwerp, werd zo nu en dan een experiment opgezet. Allerlei experimenten en rapporten met klinkende namen als Samen Loont, Stip op de Horizon, Veerkrachtig bestuur en Toekomstagenda troffen geen doel. De laatste nieuwkomer is het rapport Bestuurlijke Toekomst van het bureau Berenschot. De reactie kennen we ook allemaal. De raad besloot op 15 juli jl. om over 2,5 jaar de bestuurlijke toekomst maar weer eens te evalueren. Maar op grond waarvan? Niemand weet dat. In de raadsvergadering van 7 oktober jl. hielden politieke partijen elkaar voor ogen, dat de organisatie maar eens flink moet worden opgeschud of dat gemeten moet worden aan de hand van netto schuld per inwoner. Maar daar gaat het helemaal niet over….

Waar gaat het over?

Het gaat over de financiële gesteldheid van onze gemeentelijke huishouding. Kunnen we alles nog betalen als inwoners nu, maar ook over 10 jaar ? En het gaat over de kwaliteit van de dienstverlening die de gemeente aan de burgers heeft toegezegd. Ofwel hebben we fatsoenlijk openbaar groen, wordt het voetpad aan de Kloosterstraat nu eens aangelegd, zijn de voorzieningen in de kern van het dorp toereikend voor de komende jaren, worden de braakliggende terreinen nu eens ingericht? En dan hebben we het nog niet eens over de grote maatschappelijke opgaven die op ons afkomen, zoals de energietransitie, de vergrijzing, de verlangde woonconcepten voor jong en oud, de introductie van de ingewikkelde Omgevingswet, klimaatadaptatie maatregelen, mobiliteitsvraagstukken in relatie tot infrastructuur, etc. Veel gemeenten zijn al met de planvorming bezig rond deze vraagstukken. Al deze taken beginnen vaak met een inventarisatie en planvorming. In veel gevallen bestaat ook dan een beeld wat de omvang en kwaliteit moet zijn van het wensenboekje. En als we dat weten kunnen we ook de markt raadplegen wat de verwachte kosten zijn. Zo kunnen we desgewenst de plannen in de tijd indelen en ze financieel inzichtelijk maken. Dat doen u, jij en ik ook als we ons huis gaan verbouwen. De kostenopgave gaat vooraf aan de opdracht tot verbouwing.

Het financiële dal verder in. 

We weten als burger al veel. Zo weten wij dat onze gemeente de komende jaren rekening moet houden met minder jaarlijkse rijksinkomsten van circa € 1,5 miljoen. Dat hakt er wel in op een gemeentebegroting van € 58 miljoen. Maar dit lezen wij nergens terug. Ook weten wij dat in de huidige meerjarenbegroting alle extra taken en wensen van de gemeente niet zijn verantwoord. Dat blijkt uit de toelichting op de begroting 2022. De uitgaven worden de komende jaren bij ongewijzigde omstandigheden veel groter. Ook dat wisten we al. De oplossing? U raadt het nooit. De verhoogde Toeristenbelasting blijft in ieder geval ook in 2022 gehandhaafd en de WOZ stijgt verder met 2,5%.  Met deze struisvogelpolitiek wordt de rekening doorgeschoven naar u, jou en mij. Hoe duidelijk wilt u het hebben, het financiële dal zijn wij nog lang niet uit…….

De aanpak van de nieuwe partij

Op de eerste plaats zien wij voor onszelf als een belangrijke verbindende schakel tussen alle kerkdorpen met de politiek, maar ook als schakel in de politieke arena van onze gemeente. Op een constructieve manier willen wij de relevante vragen stellen en de juiste feiten aandragen. Wij willen in één raadsperiode aan de hand van lopende investeringsprojecten, maar ook aan de hand van de gemeentelijke wensen en de grote maatschappelijke opgaven de consequenties becijferen voor onze gemeentelijke slagkracht en de dienstverlening aan de burgers. Na de verkiezingen nemen we twee jaar de tijd om samen met burgers, ondernemers en iedereen die een belang heeft bij onze bestuurlijke toekomst, maar zeker ook samen met de andere politieke partijen, deze gegevens op een rij te zetten. We sluiten dus aan bij het op 15 juli genomen raadsbesluit om in 2024 te evalueren. Maar dan wel op basis van reële en verwachte toekomstbeelden! Duidelijk moet voor de burger worden welke rekening wordt gepresenteerd aan diezelfde burger in de komende tien jaar. Gedurende 2024- 2026 gaan we op basis van het evaluatiebesluit uitvoering geven aan één van de scenario’s van het Berenschot-rapport. Als burgers en politiek een gelijkluidend beeld hebben van het voorgenomen besluit, zien wij dit als een succes voor de gehele gemeente. Ons doel is dan bereikt.

Wilt u of jij meedoen met onze nieuwe lokale volkspartij in wording? Geen ‘één thema’ partij, maar een partij die staat voor een open dialoog in de raad en met alle burgers in alle kernen. Stuur mij een s.v.p. een berichtje via mkrikken@toekomstigklm.nl. Dan kunnen we afspraak maken.

Met vriendelijke groet,

Marten Krikken